Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 oraz budynkami: transportu i łączności, handlowo-usługowym oraz pozostałymi budynkami niemieszkalnymi, przeznaczonymi do rozbiórki, położonej przy ul. Knosały, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/1,obręb 65, opowierzchni 714 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00035073/9, przeznaczonej pod usługi nieuciążliwe, rzemiosło artystyczne, administrację publiczną, administrację komercyjną, bankowość, oświatę, zdrowie, kulturę i rozrywkę, rekreację i sport, handel, gastronomię, mieszkania do 65% całkowitej kubatury obiektów, hotele, mieszkalnictwo zbiorowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800 000,00  zł

w tym: cena gruntu 740 650,00 zł

cena budynku mieszkalnego 59 350,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II 1, w sali numer 219 II piętro.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA – numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 09 października 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 09 października 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn dla terenu Środmieścia między ulicami Feliksa Szrajbera, Niepodległości i rzeką Łyną”, który otrzymał nazwę „Zakole Łyny”, uchwalonym w dniu 01 grudnia 2004 r. Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XXXVII/474/04 – działka 65-20/1 oznaczona jest symbolem UHM 4- strefa zabudowy intensywnej zwartej: usługi nieuciążliwe, rzemiosło artystyczne, administracja publiczna, administracja komercyjna, bankowość, oświata, zdrowie, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, handel, gastronomia, mieszkania do 65% całkowitej kubatury obiektów, hotele, mieszkalnictwo zbiorowe.

Budynek nr 9 położony w Olsztynie przy ul. Knosały, figuruje w gminnej ewidencji zabytków Miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840) oraz Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 07 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3 ust 4 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 poz. 497) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu budynku nr 9 położonego przy ul. Knosały, w terminie pięciu lat od dnia podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości.

Termin ten obowiązuje także następców prawnych. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Nabywca zapłaci Gminie Olsztyn karę umowną w wysokości 100 000 zł, a co do obowiązku zapłaty kary podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc, przy czym Gmina będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego, w razie niewywiązania się przez niego z tego obowiązku i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Na zabezpieczenie zapłaty kary umownej, na nieruchomości składającej się z działki 65-20/1 Nabywca ustanowi na rzecz Gminy Olsztyn hipotekę umowną do kwoty 100 000 zł oraz wyrazi zgodę na wpis tej hipoteki w księdze wieczystej założonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania istniejącego na działce 65-20/1 ogrodzenia /muru/ od ulicy Knosały. Pozostała część muru usytuowana jest na działkach stanowiących własność Gminy Olsztyn.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, do kanałowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN 125, długości 28,45 m oraz powierzchni z pasem technicznym zajmowanym przez sieć – 55,9 m2, komory ciepłowniczej o powierzchni 10,41 m2, polegającej na prawie dostępu do ww. urządzeń w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany. Prawo to ogranicza możliwość zabudowy, trwałych nasadzeń i trwałych form zagospodarowania gruntu nad elementami sieci oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wpis tej służebności dokonany zostanie w księdze wieczystej założonej dla nabywanej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu wykazanego na mapie zasadniczej (nieczynnego odcinka kanalizacji odwadniającej do sieci deszczowej dn 150, nieczynnej sieci energetycznej). O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o jej przebudowę.

Istniejące na działce 65-20/1 drzewo liściaste – wierzba biała, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody- jednolity tekst: Dz. U.2022.916) objęte jest ochroną prawną. Na etapie przyszłego zagospodarowania terenu wskazane byłoby jego zachowanie, jednak w razie wystąpienia konieczności usunięcia drzewa wymagane jest uzyskanie przez właściciela gruntu/posiadacza gruntu za zgodą właściciela decyzji administracyjnej i poniesienia stosownej opłaty-zgodnie z wartością przyrodniczą przedmiotowego drzewa.

Obsługa komunikacyjna działki 65-20/1 powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Knosały (przez działki 65-48/5 i 65- 19/5 ).

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Celem obejrzenia budynku numer 9 przy ul. Knosały przed przetargiem, należy kontaktować się z Zakładem Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 533-36-26 lub (89) 526-28-37.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości