Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony

21863.06.2023
PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 262, obręb 19, opowierzchni 622 m2, położonej przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00046367/7, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami; przeznaczenie uzupełniające: funkcje biurowe, parkingi; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, handel detaliczny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II Nr 1 w sali numer 219 (II piętro).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA – numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 04 września 2023 r. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 04 września 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie” uchwalonym w dniu 18 listopada 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XLVI/757/13, położona jest na terenie oznaczonym konturem „1MWU”przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; przeznaczenie uzupełniające: funkcje biurowe, parkingi; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, handel detaliczny.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej – przyłącza gazowego, energetycznego wraz z szafką oraz telekomunikacyjnego. Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do istniejących sieci i urządzeń w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Część zachodnia przedmiotowej nieruchomości tj. ok. 50% całości, jest praktycznie pozbawiona drzew, w części południowej (od torów) występują pojedyncze drzewa, natomiast fragment wschodni jest bardzo gęsto porośnięty roślinnością, z przewagą drzew młodych, w różnym stanie technicznym. Występują tu tylko drzewa liściaste, przede wszystkim jesiony wyniosłe, klony pospolite, z nieznaczną domieszką innych gatunków (jabłoń domowa), a ponadto krzewów (bez czarny). Uwagi wymagają drzewa graniczne a głównie jesion wyniosły oraz klon pospolity. Ponadto w obrębie rzutu ich koron nie należy powadzić prac ziemnych (uszkodzenie systemów korzeniowych) . Drzewa i krzewy znajdujące się na działce 19-262 podlegają zapisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) Usunięcie drzew i krzewów prawnie chronionych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku wraz z inwentaryzacją i gospodarką szatą roślinną do Wydziału Środowiska, w celu uzyskania decyzji zezwalającej Prezydenta Olsztyna.

Wskazane jest przewidzieć w projekcie przyszłego zagospodarowania nieruchomości pozostawienie części istniejącej zieleni, w dobrym stanie zdrowotno-technicznym (w tym również nieobjętej ochroną prawną), która nie będzie kolidowała z działaniami inwestycyjnymi.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2142).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18