Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawcy nieruchomości o powierzchni 19 m2, położonej w Świnoujściu przy ul. Steyera, oznaczonej działką Nr 188/130 w obrębie 0010 (KW Nr SZ1W/00024119/6) wskazanej na załączniku graficznym, zabudowanej garażem murowanym o powierzchni zabudowy 19 m2.

Umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

 1. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość o pow. 19 m2 położona jest w Świnoujściu przy ul. Steyera w obrębie ewidencyjnym Nr 0010, oznaczona działką Nr 188/130 – dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1W/00024119/6.

Wyżej wskazana nieruchomość o powierzchni19 m2 położona jest na terenie oznaczonym w mpzp symbolem KS.II.A.10 – teren zaplecza komunikacji samochodowej.

 1. Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 12 zł netto (słownie: dwanaście złotych) za 1 m2 nieruchomości miesięcznie.
 3. Postąpienie dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 1 zł lub wielokrotność tej kwoty, o którą powiększa się czynsz wywoławczy za 1 m2 nieruchomości określony w pkt. 2. Do stawki czynszu wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 4. Terminy wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji: czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.W przypadku wzrostu cen czynsz dzierżawny może być corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, publikowany w formie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
 5. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 6. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie od 27 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2023 r.
 7. Przetarg odbędzie się 7 marca 2023 r. o godzinie 11.00 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.
 8. Postępowanie przetargowe będzie ważne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego.
 1. Warunki udziału w przetargu jest:
 1. Wniesienie wadiumw wysokości 5 500 zł(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 2. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 1 marca 2023 r. w podanej powyżej wysokości z oznaczeniem „Przetarg – ul. Steyera – garaż”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. Nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187; termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe.
 3. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet: w pierwszej kolejności kaucji w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w celu zabezpieczenia płatności wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy a także z tytułu ewentualnego zniszczenia, uszkodzenia bądź uporządkowania przedmiotu dzierżawy po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy, a następnie pozostałą część na poczet czynszu dzierżawnego.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu, na rachunki bankowe wskazane przez uczestników przetargu.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
 6. W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu wadium zwraca się w sposób określony w pkt III ppkt 4).
 7. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw,
 2. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwych pełnomocnictw zawierających umocowanie do reprezentacji w postępowaniu przetargowym, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 3. podpisanie i przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z treścią projektu umowy dzierżawy i akceptacji wszystkich jej warunków,
 4. podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na dzierżawę nieruchomości (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Prezydent Miasta Świnoujścia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, w pok. nr 209, tel. 91 327 86 23 lub 91 327 86 12. lub na stronie internetowej: www.swinoujscie.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18