Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Regulamin aukcji na sprzedaż udziałów w spółce-praw majątkowych wchodzący w skład masy upadłości Food Quantum sp. zoo w upadłości z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE

Regulamin aukcji na sprzedaż udziałów w spółce-praw majątkowych wchodzący w skład masy upadłości Food Quantum sp. zoo w upadłości z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN AUKCJI
NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE – PRAW MAJĄTKOWYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
FOOD QUANTUM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Aukcja zorganizowana jest na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 3 września 2023 r. (sygn. akt WA1M/GUp/42/2022).

§ 1

 1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 99 udziałów w spółce Indigo Sun Sp. z o.o. KRS nr: 0000892138 o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł wchodzących w skład masy upadłości Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
 2. Cena wywoławcza: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka – syndyka masy upadłości Food Quantum Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
 4. Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.
 5. Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: biuro@syndycy.com.pl, oraz na stronie: www.syndycy.com.pl
 6. Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

§ 2

 1. Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 4 października 2023 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
 2. Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) przelewem na rachunek bankowy:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

najpóźniej w dniu 3 października 2023 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 3 października 2023 roku. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, natomiast wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy wygrywający oferent nie wpłaci wylicytowanej ceny nabycia w sposób i w terminie wskazanym w § 4 pkt 2.

 1. Aukcja odbywa się w ten sposób, iż syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
 2. Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 3. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.

§ 3

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu aukcji oraz odstąpienia od przeprowadzenia aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

§ 4

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić całą cenę, przed zawarciem umowy, co winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2023 r.
 2. Oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2023 r. włącznie), wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

FOOD QUANTUM Sp. z o.o. w upadłości
ul. Tamka 18 lok. 15, 00-349 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
59 1090 1014 0000 0001 5257 1820

całą zaoferowaną kwotę, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty na rachunku. W przypadku braku wpłaty ceny nabycia w wyżej wymienionym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

 1. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 2. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza przed którym zawarta byłaby umowa sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 3. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka z tytułu, o którym mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia