Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
rokowania na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości

OGŁOSZENIE

rokowania na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości

GMKR.6840.27.2022 Nidzica, 01 września 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza rokowania na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica,
położonej w obrębie

4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej jako:

działka numer 291 o pow. 0,1340 ha, opis użytku Bp. Nieruchomość niezabudowana położona w Nidzicy na zapleczu ul. Górnej, w strefie pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowalnej, dlatego też zostanie włączona do nieruchomości sąsiedniej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie jest uzbrojona
w elementy infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Ukształtowanie terenu niekorzystne – duże różnice w poziomie terenu.

Nieruchomość nie jest obciążona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica uchwalonym Uchwałą nr LII/673/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 2276) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem
C-96aMN przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren przeznaczony do podziału
i włączenia do sąsiednich działek zabudowy jednorodzinnej w celu poprawy zagospodarowania. Teren nie może stanowić samodzielnych działek budowlanych. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzona w formie rokowań ograniczonych do właścicieli nieruchomości przyległych. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia zagospodarowanie działki jako samodzielnej nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cana wywoławcza nieruchomości wynosi: 89 800,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 16 791,87 zł (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100).

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100)tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne
w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 29 września 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15 czerwca 2023 r., natomiast drugi 29 sierpnia 2023 r.

Rokowania odbędą się w dniu 05 października 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości;
  5. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  6. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 291 położonej w obrębie 4 m. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) najpóźniej do dnia
29 września 2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w rokowaniach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacji i komunikaty) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 03 października 2023 r.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone
z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 29 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości