Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Świętochłowice,

MK.7125.86.2022.DZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00018589/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1706

2) powierzchnia nieruchomości:

27/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 1644/14 o powierzchni 1 334 m2

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,80 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 6,20 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 7, usytuowany jest w segmencie nr 11a budynku mieszkalnego nr 11-11a-11b położonym w Świętochłowicach przy ul. Wiśniowej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 27/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1644/14 o powierzchni 1 334 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

88 900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
 użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy