Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE

sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Przetarg odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 12.05.2023r. o godz. 12.00.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ar. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.). Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 08.05.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargudowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: adres lokalu będącego przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca lokalu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: brak.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

  1. Opisany lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym (wybudowanym w 1920 roku, murowanym, podpiwniczonym, 3 kondygnacyjnym z poddaszem, 1 klatkowym) posadowionym na nieruchomości składającej się z działek nr: 1303 i 1304, zlokalizowanej w centralnej strefie miasta, w zabudowie szeregowej oraz w zabudowie budynków wielorodzinnych i handlowo – usługowych, posiadającej dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej oraz elementów infrastruktury miejskiej. Uzbrojenie sieciowe znajduje się w pasie ulic 30 Stycznia i Dąbrowskiego: instalacje techniczne, wodociąg, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza i sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości znajduje się również wolnostojąca 3 kondygnacyjna oficyna. Działki mają kształt prostokąta, z częścią niezabudowaną od południowej strony. W pobliżu nieruchomości od strony północnej jest plac Nieznanego Żołnierza. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczna nr G-100799F o nawierzchni asfaltowej (ul. 30 Stycznia), która w odległości 40m łączy się z drogą publiczną, tj. drogą wojewódzką nr W-151 (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego).
  2. W dziale III księgi wieczystej numer GW1G/00084934/2, prowadzonej dla przedmiotowego lokalu, ujawnione jest roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr: 1303 i 1304, obręb 0005, Gorzów Wielkopolski, wynosi 142,33 zł w związku z udziałem w w/w nieruchomości związanym z własnością opisanego lokalu mieszkalnego. Obowiązek wnoszenia ww. opłat rocznych przez okres 20 lat od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2038r. obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości. Opłaty roczne należne od 2020r. płatne są w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok – przez osobę będącą właścicielem nieruchomości na dzień 01 stycznia danego roku.
  3. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Dla przedmiotowego lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetyczne, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 497).
  5. Lokal wyżej opisany wolny jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań niż wyżej opisane.
  6. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
  7. Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg ustny nieograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
  8. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą lokalu. Lokal można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu(tel.: 91 88 49 035, e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, licząc od dnia 07.04.2023r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu