Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE

sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Przetarg odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 12.05.2023r. o godz. 12.00.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ar. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.). Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 08.05.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargudowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: adres lokalu będącego przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca lokalu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: brak.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

  1. Opisany lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym (wybudowanym w 1920 roku, murowanym, podpiwniczonym, 3 kondygnacyjnym z poddaszem, 1 klatkowym) posadowionym na nieruchomości składającej się z działek nr: 1303 i 1304, zlokalizowanej w centralnej strefie miasta, w zabudowie szeregowej oraz w zabudowie budynków wielorodzinnych i handlowo – usługowych, posiadającej dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej oraz elementów infrastruktury miejskiej. Uzbrojenie sieciowe znajduje się w pasie ulic 30 Stycznia i Dąbrowskiego: instalacje techniczne, wodociąg, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza i sieć kanalizacyjna. Na nieruchomości znajduje się również wolnostojąca 3 kondygnacyjna oficyna. Działki mają kształt prostokąta, z częścią niezabudowaną od południowej strony. W pobliżu nieruchomości od strony północnej jest plac Nieznanego Żołnierza. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczna nr G-100799F o nawierzchni asfaltowej (ul. 30 Stycznia), która w odległości 40m łączy się z drogą publiczną, tj. drogą wojewódzką nr W-151 (ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego).
  2. W dziale III księgi wieczystej numer GW1G/00084934/2, prowadzonej dla przedmiotowego lokalu, ujawnione jest roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr: 1303 i 1304, obręb 0005, Gorzów Wielkopolski, wynosi 142,33 zł w związku z udziałem w w/w nieruchomości związanym z własnością opisanego lokalu mieszkalnego. Obowiązek wnoszenia ww. opłat rocznych przez okres 20 lat od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2038r. obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości. Opłaty roczne należne od 2020r. płatne są w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok – przez osobę będącą właścicielem nieruchomości na dzień 01 stycznia danego roku.
  3. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Dla przedmiotowego lokalu nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetyczne, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 497).
  5. Lokal wyżej opisany wolny jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań niż wyżej opisane.
  6. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
  7. Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg ustny nieograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
  8. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą lokalu. Lokal można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu(tel.: 91 88 49 035, e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, licząc od dnia 07.04.2023r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu