Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w Chełmku przy ul. Paprotnik

OGŁOSZENIE

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w Chełmku przy ul. Paprotnik

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W Y C I Ą G

Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U U S T N Y M N I E O G R A N I C Z O N Y M (LICYTACJI)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w Chełmku przy ul. Paprotnik,

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza: 2831/3 o pow. 1.0022 ha za cenę wywoławczą 1.228.770,00 złotych brutto, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00068727/0. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

2. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Ofiar Faszyzmu, przyjętym uchwałą nr XXVIII/231/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 14 kwietnia 2005 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym województwa małopolskiego, przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie 1MN,U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi dla ich funkcjonowania.

3. Termin i miejsce w/w przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

4. Wysokość wadium: 130.000,00 złotych,

5. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu zostało podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 9 sierpnia 2022 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.