Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Dźwiersztynach

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Dźwiersztynach

Pasym, dnia 05.09.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Dźwiersztynach łącznie z drogą dojazdową, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Dźwiersztyny, gm. Pasym jako działki:

– nr 7/2 i 7/4 o łącznej pow. 0,45 ha – cena wywoławcza wynosi 129 000,00 zł netto.

Sprzedaż działki nr 7/2 zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Sprzedaż działki nr 7/4 zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt. 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

  1. Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgi wieczyste KW Nr OL1S/00040500/3 (dla dz. 7/2) i OL1S/00030287/0 (dla dz. 7/4).
  2. Obecnie dla terenu, na którym położone są ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako Br-RIVa i dr.
  3. Nieruchomość położona jest na kolonii wsi Dźwiersztyny w otoczeniu gruntów rolnych. Budynek mieszkalny wybudowany ok 1930 r. o pow. użytkowej 80,7 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, komunikacji oraz ganku. Budynek częściowo podpiwniczony (pow. użytkowa piwnicy 14,8 m2 przy wysokości 1,85 mb). Budynek wymaga kapitalnego remontu łącznie z instalacjami. Nieruchomość nieogrodzona, niezagospodarowana, teren płaski. Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego wymagającego rozbiórki. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną. Na działce zlokalizowana jest studnia głębinowa. Droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej. Budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Dźwiersztyny nr 7/2 o pow. 0,38 ha. Nieruchomość sprzedawana będzie łącznie z drogą dojazdową – działka nr 7/4 o pow. 0,07 ha, obr. geod. Dźwiersztyny.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków i mapą wydanymi przez Starostę Powiatu Szczycieńskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31.08.2023 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 09.10.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:30.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 03.10.2023 r.z oznaczeniem numeru działki.Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 03.10.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem), a w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot; w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Pasym, pod adresem: www.bip.pasym.pl.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl.

Na mapie działki do sprzedaży ozn. krzyżykami

Burmistrz Miasta Pasym /-/ Cezary Łachmański

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy