Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

27862.08.2023

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/20, obręb 80, o powierzchni 3805 m2, położonej w Olsztynie przy
ul. Leonharda, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00037137/0, skierowany do użytkownika wieczystego dz. ozn. nr 80-20/10 i właściciela dz. ozn. nr ewid. 80-20/8.

Przetarg jest ograniczony, ponieważ sprzedawana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 850 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570).
W przypadku gdy do czasu zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości w obrocie prawnym będzie ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo do dnia
06 listopada 2023 r. Zgłoszenie w formie pisemnej należy przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1 w pokoju 112 (I piętro). Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia. Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna (parter) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek
Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie  S.A. numer
konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003do dnia 06 listopada 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 06 listopada 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

W dziale III księgi wieczystej Nr OL1O/00037137/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – ustanowiona odpłatnie, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu. Przedmiot wykonywania – działka ozn. nr 80-60. Właściciele nieruchomości władnącej opisanej w księdze wieczystej OL1O/00164260/0 wyrazili zgodę na bezobciążeniowe odłączenie działki 80-20/20 do nowej księgi wieczystej.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż wyżej wymieniona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 80-20/20 położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna obszar, na którym zlokalizowana jest działka 80-20/20, określony jest jako obszar koncentracji usług komercyjnych.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenckich.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub
89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu