Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym

OGŁOSZENIE

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/2, obręb 79, o powierzchni 12782 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej OL1O/00051146/0, skierowany do użytkowników wieczystych działek nr 11/7, 11/13, 13/8, 11/12, 13/7, oraz właściciela działek nr 11/10, 11/11, 13/5, 13/6, położonych w obrębie 79, przy ul. Stalowej.

Przetarg jest ograniczony, ponieważ sprzedawana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 100 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu powinny zgłosić uczestnictwo do dnia 06 listopada 2023 r. Zgłoszenie w formie pisemnej należy przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1 w pokoju 102 (I piętro). Zgłoszenie powinno zawierać dane osób przystępujących do przetargu oraz datę sporządzenia zgłoszenia. Lista podmiotów zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna (parter) nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek
Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie  S.A. numer
konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 06 listopada 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 06 listopada 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ozn. nr ewid. 79-13/2 położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna nieruchomość położona jest w obszarze usług, przemysłu i składów oraz innej aktywności gospodarczej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Znajduje się pomiędzy terenem składowym, a lokalną linią kolejową w kierunku Szczytna, ma kształt nieregularny, ukształtowanie terenu jest płaskie.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłat adiacenkcich.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej – sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do istniejących sieci i urządzeń w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 79-20 opisanej w księdze wieczystej OL1O/00035937/4, polegającej na prawie przechodu sieci kanalizacji deszczowej kd D500 i kd D1000, oraz dostępu eksploatacyjnego do ww. sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, dokonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, remontów i usuwania awarii. Służebność ta ujawniona zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej nieruchomości.

Drzewostan występuje wzdłuż wschodniej granicy działki, a zieleń wysoka zlokalizowana jest mniej więcej od połowy nieruchomości w kierunku południowym. W składzie gatunkowym dominuje brzoza brodawkowata, topola kanadyjska, wierzba sp. z domieszką jesionu wyniosłego i klonu pospolitego. Drzewostan jest w bardzo zróżnicowanym stanie zdrowotno-technicznym. Na chwilę obecną jest to powierzchnia biologicznie czynna, ważna z punktu widzenia środowiskowego, przyrodniczego, tym bardziej że zlokalizowana jest w obszarze dość ubogim w zieleń. W projekcie przyszłego zagospodarowania nieruchomości należy przewidzieć pozostawienie części istniejącej zieleni w dobrym stanie zdrowotno – technicznym (w tym również nieobjętej ochroną prawną), która nie będzie kolidowała z inwestycją. Zieleń tę należy uzupełnić nowymi nasadzeniami, jako zieleń izolującą i poprawiającą komfort życia/pracy w mieście, zwłaszcza uwzględniając postępujące zmiany klimatyczne.

Drzewa i krzewy w ww. terenie podlegają zapisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Większa część zieleni tu występującej nie podlega ochronie prawnej.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 102, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 373 lub
89-535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy