Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w segmencie nr 15 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej 11-13-15 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w segmencie nr 15 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej 11-13-15 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Świętochłowice, 27 lipca 2023 r.

MK.6840.30.2023.DZ

Na podstawie rozporządzenia   Rady   Ministrów   z   dnia   14   września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213.), uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzenia Nr 316/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w segmencie nr 15 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej 11-13-15

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w segmencie nr 15 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej 11-13-15 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz                       ze sprzedażą udziału w wysokości 28/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,                 

– działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 22547/155 i 3361/2 o łącznej powierzchni 846 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00016055/9.

 • Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 51,36 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 6,53 m2 (również oznaczoną numerem 12). Lokal usytuowany jest na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z toaletą.
 • Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie piecowe.
 • Lokal mieszkalny można oglądać po  uprzednim   telefonicznym   skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
 •  Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 190 000,00 zł.
 •  Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim      w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 •  Wadium w wysokości 21 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020    2313 0000 3602  0574 0586 do dnia 22 września 2023 r., z dopiskiem „MK/2023/wadium do przetargu  ul. Żołnierska 15/12”.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych  na rachunku bankowym   Urzędu.
 •  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 •  W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1)  Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

–    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

–    „Zapoznałem/am  się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2)  Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia  prawa własności nieruchomości. Miejsce
  i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 5. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.
 7. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
 8. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
 9. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 1910).
 10. Ogłoszenie  o przetargu  dostępne jest również  w  internecie pod  adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie  Informacji  Publiczne oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

     Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

21. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości