Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej

OGŁOSZENIE

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej

Świętochłowice, 9 marca 2023 r.

MK.6840.34.2022.DZ

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213.), uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724 z późn. zm.), zarządzenia Nr 122/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonego w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej,

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 1 położonym w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 11510/95497 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

– działki oznaczonej w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 1000/187 o powierzchni 1619 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00055406/0.

 1. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 85,17 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 29,93 m2 (również oznaczoną numerem 3). Lokal usytuowany jest na parterze, składa się z trzech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni, łazienki, toalety oraz spiżarki.
 2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, piec węglowy.
 3. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 4 przy ul. Łagiewnickiej 20, tel. 32/2456 -080.
 4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 października 2022 r.
 5. Drugi przetarg odbył się w dniu 20 grudnia 2022 r.
 6.  Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 149 000,00 zł.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 8.  Wadium w wysokości 16 500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020  2313 0000 3602  0574 0586 do dnia 17 kwietnia 2023 r., z dopiskiem „MK/2023/wadium do przetargu  ul. Łagiewnickiej 1/3”.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych  na rachunku bankowym  Urzędu.
 9.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11.  W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w nieruchomości”,

– „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje,        co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce
  i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 4. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 5. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
 7. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r., poz. 1048).
 8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie  Informacji  Publiczne oraz zostało wywieszone  na tablicy ogłoszeń  w  siedzibie Urzędu 

     Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec