Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w segmencie nr 45g budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej nr 45f-45g-45h-45i-45k-45l i ul. Cmentarnej 2 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

OGŁOSZENIE

sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w segmencie nr 45g budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej nr 45f-45g-45h-45i-45k-45l i ul. Cmentarnej 2 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Świętochłowice, 26 lipca 2023 r.

MK.6840.8.2023.DZ

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213.), uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzenia Nr 346/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w segmencie nr 45g budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej nr 45f-45g-45h-45i-45k-45l i ul. Cmentarnej 2-4

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w segmencie nr 45g budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej nr 45f-45g-45h-45i-45k-45l i ul. Cmentarnej 2 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 7/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

– działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 2583/156, 2584/156, 2585/156 i 2590/156 o łącznej powierzchni 6045 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00021897/1.

 1. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 33,12 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 5,62 m2 (również oznaczoną numerem 4). Lokal usytuowany jest  na pierwszym piętrze, składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą.
 2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie centralne.
 3. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
 4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 1 czerwca 2023 r.
 5.  Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 99 000,00 zł.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2023 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 7.  Wadium w wysokości 11 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020  2313 0000 3602  0574 0586 do dnia 8 września 2023 r., z dopiskiem „MK/2023/wadium do przetargu  ul. Katowicka 45g/4”.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych  na rachunku bankowym  Urzędu.
 8.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

– „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce
  i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 5. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.
 7. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
 8. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
 9. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 1910).
 10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie  Informacji  Publiczne oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

     Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy