Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 14 budynku położonym w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny 14-14a

OGŁOSZENIE

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 14 budynku położonym w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny 14-14a

Świętochłowice, 7 marca 2023 r.

MK.6840.28.2022.DZ

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213.), uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724 z późn. zm.), zarządzenia Nr 121/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 14 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny 14-14a

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 14 budynku położonym w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny 14-14a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 59/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

– działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 168/48 i 169/88 o łącznej powierzchni 1 428 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/000016586/0.

 1. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 96,90 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 18,03 m2 (również oznaczoną numerem 7). Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, łazienki z toaletą.
 2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie piecowe węglowe.
 3. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Wallisa 2 w Świętochłowicach, tel. 32/2453-361.
 4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 października 2022 r.
 5. Drugi przetarg odbył się w dniu 20 grudnia 2022 r.
 6.  Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 165 000,00 zł.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 0900 w Urzędzie Miejskim  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 8.  Wadium w wysokości 18 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020  2313 0000 3602  0574 0586 do dnia 17 kwietnia 2023 r., z dopiskiem „MK/2023/wadium do przetargu  ul. Świerczyny 14/7”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w nieruchomości”,

– „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje,   co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 4. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 5. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
 7. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r., poz. 1048).
 8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w  Biuletynie  Informacji  Publiczne oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

     Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO