Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 49 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 47-49

OGŁOSZENIE

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 49 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 47-49

Świętochłowice, 14 lutego 2023 r.

MK.6840.9.2022.DZ

Na podstawie uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie   określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724 z późn. zm.), zarządzenia Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 49 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 47 49, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w segmencie nr 49 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 47-49 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 62/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

– działki oznaczonej w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 1682/71 o powierzchni 508 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00007397/2.

 1. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 48,37 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 1,51 m2 (również oznaczoną numerem 7). Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą.
 2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie indywidualne.
 3. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
 4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 maja 2022 r.
 5. Drugi przetarg odbył się w dniu 9 września 2022 r.
 6. Trzeci przetarg odbył się w dniu 9 grudnia 2022 r.
 7. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 89 000,00 zł.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 9.  Wadium w wysokości 9 800,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego  w Świętochłowicach (pokój 5) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602  0574 0586 do dnia 13 marca 2023 r., z dopiskiem „MK/2023/wadium do przetargu  ul. Wyzwolenia 49/7”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych  na rachunku bankowym Urzędu.
 10.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, stan cywilny, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

– „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce
  i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
 5. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.
 7. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
 8. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
 9. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz. 1910).
 10. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie  Informacji  Publiczne oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

     Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

21. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE