Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Bocheński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim

GN.683.1.55.2022                                                                               Bochnia, dn. 22.08.2022 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 176 ze zm.) art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Starosta Bocheński 

                  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania za udział stanowiący ½ części w nieruchomości stanowiącej nieuregulowany stan prawny, położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej: [120105_2], Łapanów, obręb ewidencyjny: 0005, Grabie, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 250/17 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 250/8, która na mocy ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 3/2022 z dnia 18.05.2022 rok, znak: AB.6740.2.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w km 12+720.00 – 13 + 950.00 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie” stała się własnością Powiatu Bocheńskiego. W/w nieruchomość stanowiła m.in. własność Andrzeja Józefa Więcław s. Piotra i Gabrieli, który zmarł 22.07.1990 rok w Koninie.  Pismem z dnia 03.08.2022 rok Sąd Rejonowy w Bochni I Wydział Cywilny poinformował, iż nie toczyło się postępowanie o nabycie spadku po zmarłym. Nie odnotowano również notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.  W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia skontaktowały się ze Starostwem Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia (pokój numer 118, 121), w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745 lub 146153741), celem ustalenia sposobu udokumentowania swoich praw.

Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do nieruchomości, skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO