Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej jako dz. 790/39.

OGŁOSZENIE

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej jako dz. 790/39.

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 ), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Pogórze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 790/39. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z inwestycją pn.: „ Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka – Skoczów SG/00060715”.

            Współwłaściciel nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe. Na podstawie art. 113 ust. 7 ww. ustawy, powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

            Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.78.2022.Si, tel. 334777429

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA