Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka gm.Ełk

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka gm.Ełk

GN.6853.26.2022                                                                                  Ełk, dnia 8.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.07.2022 r. (data wpływu 29.07.2022 r.) Speed Wind Sp. z o.o w Warszawie zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie składającej się z działki oznaczonej nr 57/12 opisanej w księdze wieczystej OL1E/00016208/6.

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu art. 124 ust. 1-2 i 4-7 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na realizację na nieruchomości inwestycji pod postacią sieci elektroenergetycznej SN  na łącznej powierzchni 142 mw pasie technologicznym o szerokości 2 m i długości 71 m. Inwestycja będzie składać się z: linii kablowych podziemnych SN.

W związku z powyższym informuję, że jeżeli do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku  przy ul. Piłsudskiego 5  pok. 12 w terminie 2 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości położonej w obrębie Nowej Wsi Ełckiej, gm. Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej, jako działka nr 57/12,  wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres min. 2 miesięcy od dnia ogłoszenia poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku (II piętro).  

2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk przy ul. Kościuszki 28A w Ełku

3. publikację na stronie internetowej i bip.powiat.elk.pl.

4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim  http://infopublikator.pl

Z up. Starosty

Aneta Łalak

Naczelnik Wydziału Geodezji

I gospodarki Nieruchomościami GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO