Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Ełcki zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Oracze, gmina Ełk

OGŁOSZENIE

Starosta Ełcki zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Oracze, gmina Ełk

GN.6853.14.2023                                                                                           Ełk, dnia 05.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 28.08.2023 r. (data wpływu: 30.08.2023 r.), zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Oracze, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/2 o pow. 0,3900 ha.                         

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 124a w związku z art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia Wnioskodawcy na zakładanie i przeprowadzenie na Nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Ełk 1 – Ełk2 – Olecko na obszarze pasa technologicznego o powierzchni 509 m2 (szerokość pasa ograniczonego korzystania wynosi 10 m, długość osi dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wynosi 51 m). Prace związane z przebudową polegać mają na demontażu istniejących przewodów fazowych i odgromowych oraz na przeciągnięciu (podwieszeniu) nowych przewodów fazowych wraz z łańcuchami izolatorowymi i przeciągnięciu (podwieszeniu) nowych przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem wraz z osprzętem. Na nieruchomości nie jest planowane posadowienie nowego stanowiska słupa.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym informuję, iż jeżeli do Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, w terminie 2 miesięcy (licząc od dnia opublikowania ogłoszenia) nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres minimum 2 miesięcy, poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk,
  3. publikację na stronie internetowej Powiatu Ełckiego i bip.powiat.elk.pl,
  4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim http://infopublikator.pl

STAROSTA EŁCKI Marek Chojnowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy