Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Ełki ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w części ¼ w nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Ełki ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w części ¼ w nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

O  II  PRZETARGU USTNYM  OGRANICZONYM

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 p.pkt 2) i ust 2a    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899)  Starosta Ełki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w części ¼ w nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Skarbu Państwa  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 275/1  o pow. 0,3331 ha, położona w obrębie Woszczele gm. EŁK ,  opisana w księdze wieczystej nr OL1E/0004316/9 zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 8 marca 2022 r.

LpWspół-własnośćPołożenie i opis nieruchomościNr KW Nr działki  Pow. działki w haPrzeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania   Cena wywoławcza udziału Skarbu Państwa 
w nieruchomości   w części ¼
1234568
1    Skarb Państwa w udziale ¼  – Gmina Ełk, – obręb Woszczele -Nieruchomość położona jest w obszarze skupionej zabudowy wsi  -nieruchomość jest niezabudowana. – Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka stanowi grunt rolny, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń.Księga wieczysta OL1E /00004316/9   działka nr         275/10,3331 ha   klasyfikacja, Tereny rolne: RV  – 0,0714 ha RVI – 0,2617 haZgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Ełk przedmiotowa działka położona jest w strefie wielofunkcyjnej zabudowy wsi. Działka jest  niezagospodarowana, posiada dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Ełk. Działka jest nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : -gminnej sieci wodociągowej – sieci elektroenergetycznej          62.000,00 zł   Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku od towarów i usług Zgodnie z art43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685   Cena  sprzedaży zaoferowana w przetargu podlega zapłacie jednorazowo  w terminie 14 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
  1. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego:

Nieruchomość stanowi współwłasność  trzech osób fizycznych  i  Skarb Państwa w udziałach po ¼ każdy.  Przedmiotem przetargu jest zbycie udziału w ¼ części nieruchomości dlatego też zasadne jest ograniczenie przetargu do współwłaścicieli nieruchomości.  Sprzedaż udziału Skarbu Państwa na rzecz współwłaściciela gwarantuje racjonalne zagospodarowanie nieruchomości.

Do przetargu przystąpić mogą osoby, które posiadają udział we  współwłasności  nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz.  10 00 w Starostwie Powiatowym w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 18 – sala konferencyjna (niski parter).

2.Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać  na piśmie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 (pokój nr 127) do dnia   5 sierpnia 2022 r.

3.Na podstawie przedłożonych zgłoszeń, komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe  i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej –  powiat.elk.pl  i  w biuletynie informacji publicznej  Starostwa Powiatowego w Ełku bip.powiat.elk.pl, nie później niż na jeden  dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

4.Warunkiem dopuszczenia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12.000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ełku  – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna    72 1020 1332 0000 1902 1359 0098 data wpływu na rachunek  Starostwa Powiatowego w Ełku nie może być późniejsza niż do dnia   10 sierpnia 2022  r.

5.Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości oraz  pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania w licytacji osoby uprawnionej do udziału w przetargu.

6.Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie.

7.Wpłacone wadium  zwraca się  uczestnikom, którzy przegrali przetarg , niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zakończenia licytacji  oraz w przypadku gdy  odwołano przetarg, unieważniono przetarg, zakończono  przetarg wynikiem negatywnym.

8.Przetarg jest skuteczny  bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne oferowane ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ostatniej najwyższej ceny nie ma dalszych zgłoszeń wyższej ceny. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze zgłoszenia  nie zostaną przyjęte.

11.Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę nabycia nieruchomości zobowiązany jest do jej uiszczenia jednorazowo  na konto wskazane przez sprzedającego  przed zawarciem aktu notarialnego nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia licytacji. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji, zaskarżyć czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu.

13.W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, II piętro) Starostwa Powiatowego w Ełku na okres 7 dni, informacja o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

14.Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.)).

15.Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

16.Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

17.Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

18.Nabywca pokrywa koszt wznowienia znaków granicznych nabywanej nieruchomości.

19.Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 (pokój 12) tel. (0 87) 621 83 11.

WICESTAROSTA  EŁCKI

Robert Dawidowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO