Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Starosta Kazimierski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Żabiej i Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce

OGŁOSZENIE

Starosta Kazimierski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Żabiej i Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce

Kazimierza Wielka dnia 27.07.2022 r.   

Znak: G.6853.7.2022

OGŁOSZENIE

STAROSTY KAZIMIERSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania

 Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz.1899 ze zm. – dalej „Ugn”)

Starosta Kazimierski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Żabiej i Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce  w obrębie 0016 jako działki: nr 666 i nr 691/7 poprzez udzielenie inwestorowi, Gminie Kielce zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie  sieci wodociągowej Ø 100mm o długości 169,20 m wraz z przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego Ø 63 mm o długości 4,70 m oraz wyznaczenie obszaru objętego trwałym ograniczeniem na działce nr 666 i 691/7 – obszar o łącznej pow. 350 m2 w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa wodociągu o średnicy 100 mm, długości ok. 170,0 m, w ulicy Żabiej i ul. Spacerowej na działkach nr ewid. 666, 691/7 obręb 0016 w Kielcach”.

Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości,  aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa.

Zgłoszenia należy składać do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 29, pokój nr 7, w godzinach urzędowania tut. urzędu tj. od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 41 350 23 32 powołując się na w/w znak sprawy.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124a w związku z art. 124 Ugn.

            Niezgłoszenia się osób legitymujących się prawami rzeczowymi  do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postepowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.