Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hadykówce, gm. Cmolas

OGŁOSZENIE

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hadykówce, gm. Cmolas

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124, art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hadykówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/4 poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na wykonanie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń do przesyłania gazu ziemnego tj. odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63×5,8 PE100-RC SDR11 i odgałęzień od przewodu głównego – przyłączy gazowych średniego ciśnienia Dn25x3,0 PE100-RC SDR11 w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych nr ewid. 121, 119/5, 119/11, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/15, 357/17, 357/18 i 357/19 położonych w miejscowości Hadykówka w gminie Cmolas”.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pok. 213, tel. 17 744 57 52, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości zostaną wszczęte postępowania administracyjne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy