Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

STAROSTA  KROŚNIEŃSKI

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne    ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 )

informuje

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębu ewidencyjnego:   TARGOWISKA  (180707_2.0006)

w jednostce ewidencyjnej:  MIEJSCE PIASTOWE   (180707_2).

Wgląd oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie możliwe w terminie od 06.03.2023 r. do 24.03.2023 r. w budynku Domu Ludowego w Targowiskach w godzinach od 7.30 do 15.30 (dni robocze) a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie wniosku strony, złożonego na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /POWIATKROSNO/podawcza. Mapa ewidencji gruntów i budynków, opracowana na podstawie nowych danych ewidencyjnych, będzie dostępna do wglądu także na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie pod adresem: spkrosno.bip.gov.pl w zakładce /obwieszczenia i ogłoszenia/.

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego, składająca się z komputerowych wydruków w formie wypisów ze stosownych rejestrów i kartotek oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy oraz nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Krośnieńskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

                                                 Starosta Krośnieński    

               (-)        

                                                                                                                         Jan Pelczar

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec