Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

STAROSTA  KROŚNIEŃSKI

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne    ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 )

informuje

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębu ewidencyjnego:   TARGOWISKA  (180707_2.0006)

w jednostce ewidencyjnej:  MIEJSCE PIASTOWE   (180707_2).

Wgląd oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego będzie możliwe w terminie od 06.03.2023 r. do 24.03.2023 r. w budynku Domu Ludowego w Targowiskach w godzinach od 7.30 do 15.30 (dni robocze) a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie wniosku strony, złożonego na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /POWIATKROSNO/podawcza. Mapa ewidencji gruntów i budynków, opracowana na podstawie nowych danych ewidencyjnych, będzie dostępna do wglądu także na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie pod adresem: spkrosno.bip.gov.pl w zakładce /obwieszczenia i ogłoszenia/.

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego, składająca się z komputerowych wydruków w formie wypisów ze stosownych rejestrów i kartotek oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy oraz nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Krośnieńskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

                                                 Starosta Krośnieński    

               (-)        

                                                                                                                         Jan Pelczar

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu