Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Starosta Nowotarski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE

Starosta Nowotarski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  złożonym  w dniu 12.05.2022 r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne   w sprawie  wydania w trybie art. 124  w/w ustawy  decyzji ograniczających sposób korzystania  z nieruchomości, poprzez  udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na wykonanie prac związanych ze złożeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontażu przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN wraz ze słupem, służących do dystrybucji energii elektrycznej,  w odniesieniu do nieruchomości  położonych   w miejscowościach:

1. Raba Wyżna, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 2186/3 i 2189/1. Działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.42.2022.GK.

2. Bielanka, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 374. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.38.2022.GK.

3.Bielanka, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 503/1. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.39.2022.GK.

4. Bielanka, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 609/2,628/1, 631/2, 630. Działka stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłych Joannie i Julianie Myrda) znak sprawy: GN.6821.2.44.2022.GK.

5. Sieniawa, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 613/1. Działka stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłym Stanisławie Szewczyku) znak sprawy: GN.6821.2.43.2022.GK.

6. Sieniawa, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 947, 973/2, 973/1, 948. Działka stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłym Mieczysławie Bachula) znak sprawy: GN.6821.2.41.2022.GK.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.  W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

Nowy Targ  20 lipiec  2022

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO