Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Oleśnicki ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, działka nr 22/2 AM – 15 o powierzchni 0.0990 ha

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, działka nr 22/2 AM – 15 o powierzchni 0.0990 ha

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2021.2213)

Starosta Oleśnicki

Ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, działka nr 22/2 AM – 15 o powierzchni 0.0990 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00085180/8, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Oleśnicy.

1. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka nr 22/2 o powierzchni 0,0990 ha położona jest w miejscowości Twardogóra, w południowo – zachodniej części, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Do centrum około 2,2 km. Działka o kształcie nieregularnym, teren płaski,
w południowej części skarpa. Działka nieogrodzona, zachwaszczona. Brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej. W odległości około 70  m sieć wodociągowa, około 20 m – sieć elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna. Ze względu na brak dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości przyległych.

2. Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra uchwalonego uchwałą nr LII/373/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 1998 r., zmieniona Uchwałą nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 r., Uchwałą nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r.
i Uchwałą nr XXXVIII.321.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 czerwca 2021 r. wskazuje się, iż działka leży na obszarze oznaczonym symbolami MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności  ( 56%), MNu – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami
i drobną wytwórczością (44%). Dodatkowe informacje: strefa „OW” obserwacji archeologicznej (100%), projektowany obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza trzebnickie” (100%).

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ). Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy
 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ( Dz. U. 2022.931 ze zm. ).

4. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 20 września 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój nr 211 (sala sesyjna), I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do Urzędu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 14 września 2023 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z następującymi dokumentami:

– aktualnym tj. sporządzonym nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpisem  księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest własnością oferenta i bezpośrednio przylega do działki 22/2 AM – 15 obręb Twardogóra.

– kopią dowodu wniesienia wadium

– w przypadku gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2017, poz. 2278 ) – do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie dołączył promesy musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

 Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 15 września 2023 r. sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ( parter) oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakładce Nieruchomości Skarbu Państwa, w dniu 18 września 2023 r. do godziny 15:30.

 Warunkiem udziału w przetargu jest zakwalifikowanie do przetargu przez komisję przetargową na posiedzeniu kwalifikacyjnym.

5. Wysokość wadium: 5 000 złotych (pięć tysięcy zł). Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 do dnia 13 września 2023 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Starostwa Powiatowego. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:  Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakładce Nieruchomości Skarbu Państwa.  Ogłoszenie o przetargu przesłane zostało do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, celem jego wywieszenia. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowano w prasie o zasięgu co najmniej powiatowym  „Infopublikator.pl”.

7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Wydział Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pokój 112, kontakt telefoniczny: (71) 314 01 36, (71) 314 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ajaworska@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl.

Starosta Oleśnicki  – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy