Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Oleśnicki zawiadamia o przedłożeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Oleśnicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 i 14/6 AM 68 obręb Lucień

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki zawiadamia o przedłożeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Oleśnicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 i 14/6 AM 68 obręb Lucień

W dniu 14 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej i BIP Starostwa ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.16.13.2020.KT o następującej treści:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLEŚNICKIEGO

            Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 162), w związku z art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam,

że rzeczoznawca majątkowy Remigiusz Kubiak na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przedłożył operat szacunkowy z dnia 23 lutego 2023 roku, określający wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Oleśnica, oznaczonej jako działki nr 14/5 i 14/6 AM 68 o łącznej powierzchni 0,0306 ha, obręb Lucień, przejętej z mocy prawa przez Gminę Miasto Oleśnica na podstawie decyzji Starosty Oleśnickiego Nr 2/2020 znak AB.6740.478.2020.1.AK z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Demokratów, ul. Glinianej i w ul. Kosynierów w Oleśnicy”, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania za ww. nieruchomość.

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, że strona postępowania ma prawo weryfikacji opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego poprzez wystąpienie do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia ww. operatu szacunkowego dot. przedmiotowej nieruchomości, na własny koszt.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się ze sporządzonym operatem szacunkowym i materiałem dowodowym zebranym w sprawie oraz składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy strony i ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój nr 112 (parter) w dni robocze w godzinach od 800 do 1500, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod nr 71 314 01 63 w terminie 14 dnia od dnia dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień 14 marca 2023 roku – datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 28 marca 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu