Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Oleśnicki zawiadamia o przedłożeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Oleśnicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 i 14/6 AM 68 obręb Lucień

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki zawiadamia o przedłożeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Oleśnicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/5 i 14/6 AM 68 obręb Lucień

W dniu 14 marca 2023 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej i BIP Starostwa ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.16.13.2020.KT o następującej treści:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLEŚNICKIEGO

            Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 162), w związku z art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam,

że rzeczoznawca majątkowy Remigiusz Kubiak na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego przedłożył operat szacunkowy z dnia 23 lutego 2023 roku, określający wartość rynkową nieruchomości położonej w mieście Oleśnica, oznaczonej jako działki nr 14/5 i 14/6 AM 68 o łącznej powierzchni 0,0306 ha, obręb Lucień, przejętej z mocy prawa przez Gminę Miasto Oleśnica na podstawie decyzji Starosty Oleśnickiego Nr 2/2020 znak AB.6740.478.2020.1.AK z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Demokratów, ul. Glinianej i w ul. Kosynierów w Oleśnicy”, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania za ww. nieruchomość.

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, że strona postępowania ma prawo weryfikacji opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego poprzez wystąpienie do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia ww. operatu szacunkowego dot. przedmiotowej nieruchomości, na własny koszt.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się ze sporządzonym operatem szacunkowym i materiałem dowodowym zebranym w sprawie oraz składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy strony i ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój nr 112 (parter) w dni robocze w godzinach od 800 do 1500, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod nr 71 314 01 63 w terminie 14 dnia od dnia dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień 14 marca 2023 roku – datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 28 marca 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu