Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Starosta Oleśnicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha

W dniu 14 lutego 2023 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej
i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.12.2022.RM
o następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E

 STAROSTY  OLEŚNICKIEGO

            Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 162), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha, która na podstawie decyzji Starosty Oleśnickiego  nr 3/2022 z dnia 24 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ulicach Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej oraz Niemieckiej i Francuskiej
na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej w Oleśnicy” przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oleśnica.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ uzyskał informację
o śmierci Stanisławy PRZYJEMSKIEJ, współwłaścicielki ww. nieruchomości. Mimo podjętych czynności organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłej. Ustalił natomiast, że nie zakończyło się  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej Stanisławie  PRZYJEMSKIEJ do ujawnienia oraz udokumentowania swoich praw do udziału
w przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonanie obwieszczenia.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się
do Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
ul. Słowackiego10, pok. 112, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰, tel. 71 314 01 65.


W przypadku nieujawnienia przez potencjalnych spadkobierców swoich praw w ustawowym terminie organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

            Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wskazuję 31 maja 2023 roku jako termin zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność umożliwienia ujawnienia się spadkobierców po zmarłych i potwierdzenia swoich praw do występowania w charakterze strony oraz umożliwienie stronom wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów
przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie.

            Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień 14 lutego 2023r.- datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ – jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 1 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu