Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Oleśnicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha

W dniu 14 lutego 2023 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej
i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.12.2022.RM
o następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E

 STAROSTY  OLEŚNICKIEGO

            Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 162), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 2960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w Oleśnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205/2 AM-52 obręb Oleśnica o powierzchni 0,0008 ha, która na podstawie decyzji Starosty Oleśnickiego  nr 3/2022 z dnia 24 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ulicach Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej oraz Niemieckiej i Francuskiej
na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej w Oleśnicy” przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oleśnica.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ uzyskał informację
o śmierci Stanisławy PRZYJEMSKIEJ, współwłaścicielki ww. nieruchomości. Mimo podjętych czynności organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłej. Ustalił natomiast, że nie zakończyło się  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej Stanisławie  PRZYJEMSKIEJ do ujawnienia oraz udokumentowania swoich praw do udziału
w przedmiotowej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonanie obwieszczenia.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się
do Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
ul. Słowackiego10, pok. 112, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰, tel. 71 314 01 65.


W przypadku nieujawnienia przez potencjalnych spadkobierców swoich praw w ustawowym terminie organ wyda decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

            Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wskazuję 31 maja 2023 roku jako termin zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność umożliwienia ujawnienia się spadkobierców po zmarłych i potwierdzenia swoich praw do występowania w charakterze strony oraz umożliwienie stronom wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów
przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie.

            Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień 14 lutego 2023r.- datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ – jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 1 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu