Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów

STAROSTA OSTROWIECKI

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Znak: RŚG.I.6821.39.2023                                           

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części działki nr 314/2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 – Mychów Kolonia, gm. Bodzechów, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz wodociągu rozdzielczego z rur PE dn90.

Nadmienia się, iż obecnie prowadzona mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej zawiera prezentację kartograficzną działki ewidencyjnej nr 314 w postaci „dwóch obszarów zamkniętych” tj. nr 314 i nr 314/2, odpowiadających znajdującej się w części opisowej działce ewidencyjnej nr 314 o pow. 1,4000 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 304, nr tel. 41 247 52 70).          

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów,
a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.