Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0009 – Rudka Bałtowska, gm. Bałtów

OGŁOSZENIE

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0009 – Rudka Bałtowska, gm. Bałtów

STAROSTA OSTROWIECKI

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Znak: RŚG.I.6821.38.2023                                           

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 01.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0009 – Rudka Bałtowska, gm. Bałtów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 245 o pow. 0,1500 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na założenie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci:

  1. wymiany istniejącego słupa na wirowany typu E o długości 13,5 m,
  2. linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV kablem typu AXCES 3×70/25 mm2 12/20kV o długości 19,0m,
  3. linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4kV (linia wykonana przewodami izolowanymi typu AsXSn 4×95 mm2 o długości 19,0 m),
  4. linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z lampami (linia oświetleniowa zbudowana z przewodu typu AsXSn 2×25 mm2 o długości 19,0 m),
  5. przełożenia infrastruktury teletechnicznej z istniejącej linii napowietrznej na nowy słup elektroenergetyczny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 304, nr tel. 41 247 52 70).          

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie,
a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.