Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Starosta Oświęcimski, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oświęcimiu.

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 31 sierpnia 2022r do dnia 29 września 2022r

Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Oświęcimiu.

Obciążenia : brak

Zobowiązania : brak

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działki 695/8 obręb Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto, o powierzchni 0,0615 ha, objęta księgą wieczystą KR1E/00032224/3.

Działka jest niezabudowana, ma kształt prostokąta, przylega bezpośrednio do drogi – ul. Szajny
w Oświęcimiu.

Przedmiotowa działka objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się w jednostkach : 2A 9u – tereny zabudowy usługowej oraz 2A 4KDL – tereny dróg publicznych lokalnych.

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Warunki przetargu :

Cena wywoławcza netto : 39.000,00 zł

Wadium : 4.000,00 zł

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) mogły w terminie do 14 sierpnia 2022r wystąpić z wnioskiem o nabycie.  W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 931 ze zm.).

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 3 października 2022r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w   Oświęcimiu : ABS Bank Spółdzielczy, Oddział w Oświęcimiu, , ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim, numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037, przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej  do dnia 3 października 2022r do godziny 14:00.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.

Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz.U.
z 2017r poz. 2097), zwalania się  z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo
w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Udział w przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.

Pisemna oferta powinna zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia oferty
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. oferowaną cenę netto, która przewyższa cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty
 5.  kopię dowodu wniesienia wadium
 6. Jeżeli oferentem jest osoba prawna dokument potwierdzający umocowanie do składania oświadczenia woli w imieniu firmy
 7. Jeżeli oferentem są osoby pozostające w związku małżeńskim oferta powinna być złożona oraz podpisana przez oboje małżonków lub powinien być załączony dokument zawierający zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości
 8. W przypadku rozdzielności majątkowej oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
 9. Podpis oferenta lub osoby umocowanej do składania oświadczenia woli w imieniu firmy.

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Zaproponowana cena sprzedaży musi przewyższać cenę wywoławczą. W przeciwnym wypadku przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 października 2022r do godziny 14:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG- Brzezinka – nie otwierać przed dniem 10 października 2022r godz. 12:00”

Do oferty należy dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty  z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia   w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2022r o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do część niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów   o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywany, terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. wpłacenia zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż  do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, a za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego,
 2. opłacenia kosztów umowy notarialnej oraz kosztów sądowych,
 3. korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu  z postępowania przetargowego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.

Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie ogólnokrajowej.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23 w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO