Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 246/1 o pow. 0,0018 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 246/1 o pow. 0,0018 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1

Oświęcim, dnia 7 sierpnia 2023 r.

SGG.683.10.57.2017.SG

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 246/1 o pow. 0,0018 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1, która na podstawie decyzji nr 2/17 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.4.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805 K- ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”, sprostowanej postanowieniem Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 września 2017 r. znak j/w. następnie częściowo zmienionej, a w pozostałym zakresie utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego  znak: WI- X.7821.1.20.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., stała się własnością Powiatu Oświęcimskiego.

Na podstawie opisu i mapy do celów prawnych przyjętej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr P.1213.2019.1579 prowadzonej przez Starostę Oświęcimskiego ustalono, iż operatem ewidencji gruntów pgr 700 objęta Lwh 358 gm. kat. Zator została podzielona na pgr 700/1, pgr 700/2 oraz pgr 700/3, a następnie pgr 700/2 odpowiada działce nr 246 z nowej ewidencji. W dniu ostateczności ww. decyzji nr 2/17 Starosty Oświęcimskiego, tj. w dniu 18 grudnia 2017 r., został zatwierdzony podział nieruchomości obejmującej działkę nr 246 na działki nr 246/1 o pow. 0,0018 ha (pod inwestycję drogową) i nr 246/2 o pow. 0,0942 ha (pozostającą w dotychczasowej własności).

Zgodnie z zaświadczeniem z wykazu hipotecznego Lwh 358 gm. kat. Zator obejmującym m.in. pgr 700, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, prawo własności było wpisane na rzecz Marjanny z Benbenków Kobylańskiej w 6/24 cz., Marji z Kobylańskich Bernasiowej w 3/24 cz., Józefa Kobylańskiego w 3/24 cz., Antoniego Kobylańskiego w 3/24 cz., Stanisława Kobylańskiego w 3/24 cz., mał. Jana Kobylańskiego w 3/24 cz. oraz mał. Julji Kobylańskiej w 3/24 cz. – na podstawie dekretu dziedzictwa z dnia 6 października 1923 r. A 189/23.  Osoby o takich danych nie zostały zidentyfikowane w rejestrze PESEL. Data dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności w wykazie hipotecznym na rzecz Marijanny z Bebaków Kobylańskiej, Marji z Kobylańskich Bernasiowej, Józefa Kobylańskiego, Antoniego Kobylańskiego oraz Stanisława Kobylańskiego, brak adnotacji „małoletni”, „małoletniej” przed imieniem i nazwiskiem współwłaścicieli oraz podanie nazwiska rodowego przed nazwiskiem przyjętym prawdopodobnie w wyniku zawarcia małżeństwa sugeruje, że Marijanna z Bebaków Kobylańska, Marja z Kobylańskich Bernasiowa, Józef Kobylański, Antoni Kobylański oraz Stanisław Kobylański w chwili sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę wpisu prawa własności w Lwh (tj. 6 października 1923 r.) byli osobami pełnoletnimi. Przyjmując, że w 1923 roku Marijanna z Bebaków Kobylańska, Marja z Kobylańskich Bernasiowa, Józef Kobylański, Antoni Kobylański oraz Stanisław Kobylański mieliby co najmniej 18 lat, obecnie liczyliby ok 118 lat. Jedynie przy Janie Kobylańskim oraz Julii Kobylańskiej znajduje się oznaczenie „małoletni”. Niemniej jednak biorąc pod uwagę datę wpisu prawa własności na ich rzecz tj. 6 października 1923 r. to Julja Kobylańska oraz Jan Kobylański mieliby obecnie ponad 100 lat. Na tej podstawie wywiedziono, że Marijanna z Bebaków Kobylańska, Marja z Kobylańskich Bernasiowa, Józef Kobylański, Antoni Kobylański, Stanisław Kobylański, Jan Kobylański oraz Julja Kobylańska są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowanie spadkowe po tych osobach zostało przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ok. 100 lat w wykazie hipotecznym nie ujawnione zostały zmiany co do osoby właściciela przyjęto, że postępowanie spadkowe po tych osobach nie zostało przeprowadzone – gdyby bowiem postępowanie spadkowe było przeprowadzone spadkobiercy ujawnili by swe prawo własności do tej nieruchomości. W takim stanie rzeczy stwierdzono, że działka nr 246/1 o pow. 0,0018 ha położona w jedn. ew. Zator miasto obręb 1, stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 246/1 o pow. 0,0018 ha położoną w jedn. ew. Zator-miasto obręb 1.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41

Starosta

                                                                                                              Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy