Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha

SGG.683.8.30.2019.ADR                                                                                  Oświęcim, dnia 2 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha,  1238/344 o pow. 0,0113 ha,  1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim decyzją nr 1/19 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.6.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz  z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana  w ramach zadania pod nazwą: Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”  (częściowo zmienioną, a w pozostałym zakresie utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. znak: WI-VI.7821.1.11.2021.AL).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. został zatwierdzony  podział nieruchomości obejmującej działkę nr 1070/1  na działki nr 1070/10 o pow. 0,0050 ha (pod inwestycję) i nr 1070/11 o pow. 0,0596 ha oraz działki nr 1238/275 na działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha (pod inwestycję), nr 1238/342 o pow. 0,0460 ha  i nr 1238/343 o pow. 0,0465 ha oraz działki nr 1238/304 na działki nr 1238/344 o pow. 0,0113 ha (pod inwestycję), nr 1238/345 o pow. 0,0242 ha i nr 1238/346 o pow. 0,0522ha i z tym samym dniem działki nr 1238/341, 1238/344, 1238/274 i 1070/10 obręb Oświęcim z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasto Oświęcim. 

Wyżej wymienione działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, dz. 1238/344 o pow. 0,0113 ha, dz. 1238/274   o pow. 0,0043 ha i dz. 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim  na dzień przejęcia ich przez Gminę Miasto Oświęcim, objęte były księgą wieczystą nr KR1E/00001025/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel ujawniona była Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie dokumentacji pozyskanej z Archiwum Państwowego  w Krakowie organ ustalił, iż Pani Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa zmarła 15 grudnia 1937 r. w Krakowie, a zgon stwierdzono 16 grudnia 1937 r.

Zgodnie z dekretem przyznania spadku Sądu grodzkiego w Krakowie nr akt I.2.A. 3/38 z dnia 22 stycznia 1942 r. spadek po Feidze (Freidze, Feigli) Mince 2-im. z Marguliesów Schenkerowej, nabyli m.in.

 • Drow Izydor Margulies w 90/2160 cz.
 • Drow Emil Margulies w 90/2160 cz.
 • Hans (Jan) Margulies w 90/2160 cz.
 • Henrlich Margulies w 90/2160 cz.
 • Wilhelm Landau w 40/2160 cz.
 • Regina z Landaów Kahan w 40/2160 cz.
 • Cecylia z Landaów Horowitz w 40/2160 cz.
 • Franca (Franka)z Landaów Lichtenberg w 40/2160 cz.
 • Maurycy Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • Roman Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • dr Hanka z Landaów Gottesman w 40/2160 cz.
 • Drow Gustaw Landau w 20/2160 cz.
 • Hanka z Landaów Eiger(owa) w 20/2160 cz.
 • Felicja z Rakowerów Landau w 10/2160 cz.
 • Stefania z Rakowerów Duldig w 10/2160 cz.
 • Dola z Rakowerów Schiller w 10/2160 cz.
 • Cecylia z Rakowerów Kanarek w 10/2160 cz.
 • Marcela z Marguliesów Kriss w 90/2160 cz.
 • Gizela z Marguliesów Seidman w 90/2160 cz.
 • Gustaw Margulies w 90/2160 cz.
 • Lotta z d.  Büschel  Wagenberg w 30/2160 cz.
 • Juliusz  Büschel w 30/2160 cz.
 • Erna zd.   Büschel  Willinger w 30/2160 cz.
 • Lea z Korallów Tannebaum w 36/2160 cz.
 • Scheindla z Korallów Wolf w 36/2160 cz.
 • Dora z Korallów Gross w 36/2160 cz.
 • Ewa z Korallów Perlman w 36/2160 cz.
 • Abraham Korall w 36/2160 cz.
 • Pinkus Korall w 36/2160 cz.
 • Getzel Korall w 36/2160 cz.
 • Izak Korall w 36/2160 cz.
 • Giza z Korallów Amsterdam w 36/2160 cz.
 • Chaim Holländer w 12/2160 cz.
 • Józef Holländer w 12/2160 cz.
 • Emanuel Holländer w 12/2160 cz.
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann w 180/2160 cz.
 • Bronisława (Bronia) Margulies w 60/2160 cz.
 • Sabina z Marguliesów  Ordower w 60/2160 cz.
 • Frieda z Marguliesów Lwow w 60/2160 cz.
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller w 180/2160 cz.
 • Józef Margulies w 180/2160 cz.

Należy zaznaczyć, iż powyższe osoby zostały przywołane w uchwale w sprawie spadkowej po Feidze Schenkerowej z dnia 6 czerwca 1939 r., z którego wynika iż na ten dzień:

 • Drow Izydor Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Drow Emil Margulies w przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Hans (Jan) Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Henrlich Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Wilhelm Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Franca (Franka) z Landaów Lichtenberg złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 1938 r. Cps.4031/38,
 • Roman Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Felicja z Rakowerów Landau przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Stefania z Rakowerów Duldig przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Dola z Rakowerów Schiller przebywała poza granicami RP i jednocześnie nieznana była z miejsca pobytu,
 • Marcela z Marguliesów Kriss złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Kołomyi z dnia 27 października 1938 r. Cps.1349/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Gizela z Marguliesów Seidman przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Gustaw Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Lotta z d.  Büschel  Wagenberg wcz. przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Juliusz  Büschel przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Erna zd. Büschel  Willinger przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Dora z Korallów Gross – złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Krzeszowicach z dnia 23 marca 1939 r. Cps.65/39 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Ewa z Korallów Perlman, Cecylia z Landauów Horowitz, Lea z Korallów Tannebaum(vel Tenenbaum), Pinkus Korall, Izak Korall, dr Hanka z Landaów Gottesman, Regina z LandaUów Kahan, Dr Gustaw Landau, Chaim Holländer, Emanuel Holländer, Getzel Korall, Scheindla z Korallów Wolf, Maurycy Landau, Hanka z Landaów Eiger(owa), Cecylia z Rakowerów Kanarek, Józef Holländer złożyli oświadczenia do protokołów z dnia: 19 października 1938 r., 24 października 1938 r., 22 października 1938 r., 7 grudnia 1938 r., 12 grudnia 1938 r. i 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przyjęcia spadku,
 • Abraham Korall przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Giza z Korallów Amsterdam złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1938 r. Cps 497/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana  z miejsca pobytu,
 • Bronisława (Bronia) Margulies, Sabina z Marguliesów  Ordower, Frieda z Marguliesów Lwow  złożyły oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego we Lwowie z dnia 26 października 1938 r., Cps.VI.6781/38 i z dnia 23 listopada 1938 r. VI-Cps.7538/38 i protokół z dnia 16 listopada 1938 r. VI.Cps. 7407/38 w sprawie przyjęcia spadku na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia  z dobrodziejstwem inwentarza,
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Józef Margulies złożył oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 1939 r. Cps.211/39 w sprawie przyjęcia spadku.

Z powyższego wynika, iż w dacie wydania uchwały Sądu Grodzkiego w Krakowie, tj. 6 czerwca 1939 r. wszystkie ww. osoby były pełnoletnie, a więc aktualnie miałyby co najmniej 102 lata.

Ponadto, tutejszy organ podjął próbę odszukania danych ww. spadkobierców Feigli Schenker w bazie PESEL, jednak nie odnaleziono żadnego z nich, co potwierdza, iż osoby te zmarły przed uruchomieniem bazy PESEL  w 1977 r. Spadkobierców Feigli Schenker nie odszukano również w ogólnopolskiej wyszukiwarce „Grobonetu”.

Ustalono jedynie datę zgonu Getzla Korall, który zmarł 31 grudnia 1942 r. w obozie zagłady w Bełżcu. Nie udało się pozyskać informacji odnośnie postępowania spadkowego po ww. osobie.

W toku prowadzonego postępowania, wystąpiono o odpisy aktów zgonu do Urzędów Stanu Cywilnego  w miejscowościach, gdzie spadkobiercy składali w latach 1938-1938, w sądach grodzkich oświadczenia  w sprawie przyjęcia spadku po Feigli Schenker. Jednak żaden ze wskazanych we wniosku spadkobierców nie został odszukany w księgach stanu cywilnego.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że do dziś w księdze wieczystej nie ujawnili zmian co do osoby właściciela, tj. dekretu przyznania spadku po Feigli Schenker, przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem postępowania spadkowe byłyby przeprowadzone, ich spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, 1238/344 o pow. 0,0113 ha, 1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/341 o pow. 0,0143 ha, 1238/344 o pow. 0,0113 ha, 1238/274 o pow. 0,0043 ha i 1070/10 o pow. 0,0050 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim,

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     Starosta

     Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec