Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 1/8 cz. w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 1/8 cz. w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I

SGG.683.20.54.2016.ADR                                                                   Oświęcim, dnia 7 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 1/8 cz. w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I (powstała   z podziału działki nr 3173 obręb Dwory I)  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.: Władysław Kajtoch w 2/4 cz. (w księdze wieczystej usterka wpisu: nazwisko Kajtach).

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Władysław Kajtoch zmarł 4 maja 1977 r., a spadek po nim zgodnie z pkt 1 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego  w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 771/01 z 20.11.2001 r. nabyła m.in. Emilia Kajtoch w ¼ cz. oraz Zofia Gworek w 3/16 cz. Zgodnie z pkt 2 niniejszego postanowienia stwierdzono, że spadek po Emilii Kajtoch zmarłej 10.08.1984r. nabyła m.in.  Zofia Gworek w ¼ cz.

Zofia Gworek zmarła 28 stycznia 2023 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udziały przysługujące Zofii Gworek w działce nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowią udziały o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Zofii Gworek w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3173/2 o pow. 0,0008 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

wz. Starosty

                                                                                                                  Paweł Kobielusz

                                                                                                                      Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy