Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Bronisławowi Księżarczyk w  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Bronisławowi Księżarczyk w  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim

SGG.683.20.12.2016.ADR                                                                     Oświęcim, dnia 3 kwietnia 2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Bronisławowi Księżarczyk w  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych ustalono, iż współwłaścicielem nieruchomości,  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej była m.in. Zofia Golochówna w 16/192 cz. i Zofia Księżarczykowa w 16/192 cz.

Ustalono, że Zofia Księżarczykowa i Zofia Golochówna to te same osoby,  bowiem Księżarczyk  to nazwisko po mężu, zaś Galoch vel Goloch  to nazwisko rodowe. Zmarła 19 lipca 1954 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt Ns. II 21/55 z dnia 24 lutego 1955 r. nabył m.in. Bronisław Księżarczyk w 3/24 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Bronisław Księżarczyk zmarł 24 września 1979 r., a spadek po nim nie został przeprowadzony.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział przysługujący zmarłemu Bronisławowi Księżarczyk w działce nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położona w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Bronisławowi Księżarczyk                         w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                   wz. Starosty

                                                                                                                                         Paweł Kobielusz

                                                                                                                                            Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu