Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  udział przysługujący Emilii Piętce i Józefowi Gabryś w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  udział przysługujący Emilii Piętce i Józefowi Gabryś w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I

SGG.683.20.71.2016.ADR                                                                     Oświęcim, dnia  10 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 )

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za  udział przysługujący Emilii Piętce i Józefowi Gabryś w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi  od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa  w Oświęcimiu”.

Działka nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I  na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.:

  • Anna Piętkowa w 6/96 cz.,
  • Józef Gabryś w 6/96 cz.,
  • Bronisława Gabryś w 6/96 cz.

Ustalono, że Anna Piętka zmarła 3.11.1972 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sygn. akt I Ns 469/09 z 04.12.2009 r. nabył m.in. Władysław Piętka w  1/6 cz.

Władysław Piętka zmarł 26 sierpnia 2011 r., a spadek po nim zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 788/14 z 10 lipca 2014 r. nabyła m.in. Emilia Piętka w ¼ cz. Następnie ustalono, iż Emilia Piętka zmarła 6 lutego 2017r., a postępowanie spadkowe po niej nie zostało przeprowadzone.

Bronisława Gabryś zmarła 4 sierpnia 1964 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym Postanowieniem Sądu Powiatowego w Oświęcimiu z dnia 3 lutego 1967 r., sygn. akt. Ns 54/67 nabył Józef Gabryś.

Józef Gabryś zmarł 25 grudnia 1976 r., a postępowanie spadkowe nie zostało po nim przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udziały przysługujące Emilii Piętce i Józefowi Gabryś w działce nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowią udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Emilii Piętce i Józefowi Gabryś                     w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3629 o pow. 0,0005 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

                                                                                                                                     Starosta

                                                                                                                            Andrzej Skrzypiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec