Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec

OGŁOSZENIE

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec

Starosta Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-600 Oświęcim

Znak: SGG.6821.8.2023.KK                                                        Oświęcim, dnia 4 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części działki nr 63/7 położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim – obszar wiejski, obręb Grojec, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania gazu tj. sieci wykonanej z rur fi 110 mm PE100 RC na długości 5,90 m, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie i budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z likwidacją stacji redukcyjnej II stopnia w miejscowości Grojec – etap IV”

Ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości polega na ustanowieniu strefy kontrolowanej w której poprowadzona będzie sieć gazowa tj. pasa o powierzchni 5,90 m2 (długość 5,90 m, szerokość 1,0 m); na czas wykonania robót zostanie wyznaczony pas technologiczny o szerokości 3,0 m i powierzchni 17,70 m2.

Działka nr 63/7 objęta jest wykazem hipotecznym Lwh 234a gminy katastralnej Grojec prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz: Heleny z Kasperczyków Ratkowej w 3/32 częściach, Rozalii Ratko w 3/32 cz., Janiny Ratko w 3/32 cz. Honoraty Ratko w 3/32 cz., Mariana Ratko w 3/32 cz., Józefa Ratko w 3/32 cz., Heleny Ratko w 3/32 cz., Marianny Ratko w 3/32 cz. i Henryka Ratko w 3/32 cz., na podstawie dekretu przyznania spadku A.191/38 z 26 listopada 1938 r.
W rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez tut. organ do działki nr 63/7 obręb Grojec przypisana jest Pani Helena Ratka c. Józefa i Anny bez podstawy prawnej; ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie został wydany akt własności ziemi. W bazie PESEL tj. Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności nie odnaleziono osób ujawnionych w Lwh 234a, nie odnaleziono również żadnych dokumentów potwierdzających nabycie spadku po wyżej wymienionych.

W takich okolicznościach organ stwierdził, iż działka 63/7 położona w jednostce ewidencyjnej Oświęcim obszar wiejski, obręb Grojec stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Heleny Ratko, Rozalii Ratko, Janiny Ratko, Honoraty Ratko, Mariana Ratko, Józefa Ratko, Marianny Ratko i Henryka Ratko oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej działki. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wizyty) do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze)
w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400. Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-97-50.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                                                           wz. Starosty

                                                                                                       Paweł Kobielusz

                                                                                                           Wicestarosta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu