Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Starosta Otwocki informuje, że została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki informuje, że została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie

STAROSTA   OTWOCKI

ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock                                                               

 

                                                                                                                       Otwock, dn. 22.02.2023 r.

GN.6821.6.2013.(JF)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OTWOCKIEGO

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2023 r. została wydana decyzja nr 14/2023 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek dnia 13 sierpnia 2020 r. uzupełniony pismem z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w Józefowie wywłaszczone pod drogi oznaczone jako dawne działki nr 429/2 o pow. 205 m² i dz. nr 1199/2 o pow. 209 m² na podstawie decyzji wywłaszczeniowo – odszkodowawczej z dnia 03.12.1974 r., znak: GK-VI-64/29/74 wydanej przez Urząd Powiatowy w Otwocku.

Osoby posiadające tytuł prawny do ww. nieruchomości mogą, zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (teks jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, wnieść odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Otwockiego.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 26 – w godzinach pracy urzędu.

   wz. Starosty

  Paweł Zawada

WICESTAROSTA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy