Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Otwocki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE

Starosta Otwocki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie

Starosta Otwocki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w związku z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2023 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 17 maja 2023 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

  Nr ew. działki  pow. w m²  użytek  nr księgi wieczystej  Wartość prawa własności  przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
  działka nr 7/2 z obr. 46 w Otwocku      233          Bi          WA1O/00070142/4                  221 400 zł. (w tym 23% VAT)  Przedmiotowa działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód – etap III, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXXI/329/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Dzia łka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UC (kwartał 2)- obiekty obsługi miasta i powiatu.

       Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 20), tel. 600 71 85

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.