Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023.344)

Starosta Przeworski

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na wejście w teren:

– w celu budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik – etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3” ” na działce nr 913 położonej w miejscowości Siennów,

– w celu budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik – etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3” ” na działce nr 405 położonej w miejscowości Bóbrka Kańczucka,

– w celu budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Modernizacja linii 15 kV PO Kańczuga-RS Pruchnik – etap 2, odcinek od końca etapu I w m. Pantalowice do stacji transformatorowej „Rozbórz Długi 3” ” na działce nr 915 położonej w miejscowości Siennów,

– w celu budowy sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa i przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Żurawiczki – Etap I” na działce nr 231 położonej w miejscowości Żurawiczki,

– w celu budowy sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa i przebudowa sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Żurawiczki – Etap I” na działce nr 189 położonej w miejscowości Żurawiczki,

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby którym przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali te prawa w Starostwie Powiatowym w Przeworsku, ul Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, nr tel. 16 648 70 09 wew. 153, pok. 4 (na parterze ).

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do omawianych nieruchomości we wskazanym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o udostępnienie przedmiotowych nieruchomości w drodze decyzji zezwalającej na przeprowadzenie w/w inwestycji.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.