Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Puławski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 17 i 19, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

OGŁOSZENIE

Starosta Puławski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 17 i 19, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Puławy, dnia 23 marca 2023 r.
ZN.6845.5.2023.ZP

STAROSTA PUŁAWSKI
działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w wykonaniu Zarządzenia Nr 23/2023 Starosty Puławskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem dwóch miejsc postojowych oznaczonych numerami 17 i 19, usytuowanych na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.
Szczegółowe rozmieszczenie miejsc postojowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00061072/5.
Przedmiotowe miejsca postojowe objęte będą odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Szczegółowe godziny odbywania przetargów :

 1. Miejsce postojowe nr 17 o pow. 9,25 m2 – godz. 8.00
 2. Miejsce postojowe nr 19 o pow. 9,25 m2 – godz. 8.40

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU
Miejsca postojowe zlokalizowane na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha przy ul. Reymonta w Puławach.
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami:
• „23 U” z przeznaczeniem terenu pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;
• „27 KDD/D” z przeznaczeniem terenu pod dojazd.

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu:
  1) za miejsce postojowe numer 17 wynosi 58,00 zł netto;
  2) za miejsce postojowe numer 19 wynosi 58,00 zł netto.
  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.
 2. Wpłata wadium na miejsce postojowe upoważnia do wylicytowania wskazanego w tytule przelewu miejsca postojowego.
  W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 17 przy ul. Reymonta”.
  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 zł w terminie
  do dnia 4 kwietnia 2023 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach
  w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 (słownie: dwadzieścia złotych 00/100). W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 4 kwietnia 2023 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.
  W tytule przelewu należy podać numer miejsca postojowego, którego wadium dotyczy.
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.
  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.
  Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.
 3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału
  w licytacji.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na najem miejsc postojowych, oznaczonych numerami 17 i 19, odbędą się w dniu 6 kwietnia 2023 roku od godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.
 2. Przetargi prowadzi Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargów dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargów.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
   ważny dokument potwierdzający tożsamość,
   pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
   pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym oraz zawarciem i wykonywaniem umowy na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta
  w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),
  Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.
  ponadto w przypadku:
   podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
   małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.
  V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 4. Starosta Puławski może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 5. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r poz. 2213).
 6. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.
 7. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.
 8. Wynajmujący zastrzega, że we wszystkich umowach, które zostaną zawarte z wyłonionymi
  w postępowaniach przetargowych podmiotami znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec