Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Starosta Stargardzki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Stargardzki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Stargard, dnia 17.08.2023 r.

NN.II.6840.4-13.2022-2023.KU3

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa

1)Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/3 o powierzchni 0,1507 ha, symbol klasoużytku – RV, RVI (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/3 wynosi 146 700,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 14 670,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/4 o powierzchni 0,1672 ha, symbol klasoużytku – RIVa, RV (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/4 wynosi 162 700,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 16 270,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/5 o powierzchni 0,1519 ha, symbol klasoużytku – RIVa, RIVb, RV (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/5 wynosi 147 900,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 14 790,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/7 o powierzchni 0,1608 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/7 wynosi 156 500,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 15 650,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/8 o powierzchni 0,1523 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/8 wynosi 148 300,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 14 830,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/10 o powierzchni 0,1313 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/10 wynosi 127 900,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 12 790,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/11 o powierzchni 0,1344 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena wywoławcza działki nr 20/11 wynosi 130 900,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset, 00/100).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 13 090,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla przedmiotowych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00006348/6. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości oznaczone numerami: 20/3, 20/4, 20/5, 20/7, 20/8, 20/10, 20/11 położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczący terenów w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej przyjęty uchwałą Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29.08.2006 r., zmienionym uchwałą Nr XI/93/2015 z dnia 29.09.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102, poz.1898 oraz z 2015 r.,
poz. 4118), zgodnie z którym przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach zabudowy usług rzemiosła z mieszkaniami, oznaczonych w planie symbolami:

– 17 UR,M (działki 20/3, 20/4, 20/5),

– 16 UR,M (działki 20/7, 20/8),

– 15 UR,M (działki 20/10, 20/11).

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji, którym jest Śródmieście – Starówka.

Ustalenia miejscowego planu dla terenu o symbolu:

  • 15, 16, 17 UR,M – zabudowa usług rzemieślniczych z funkcją mieszkalną; wysokość zabudowy do 8,5 m, dwie kondygnacje nadziemne (druga w poddaszu); fronty zwrócone do przyległych ulic, dach z kalenicą równoległą do ulicy, dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównej od 35° do 45°; powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki; obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od 8,0 do 10,0 m od przyległych ulic; powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni działki.

Zaopatrzenie w media: wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące oraz projektowane sieci uzbrojenia przebiegające w ulicy Podmiejskiej. 

Uzbrojenie nieruchomości nastąpi po uzgodnieniu i uzyskaniu warunków technicznych od gestorów poszczególnych sieci, które Nabywca nieruchomości pozyska we własnych zakresie i na własny koszt.

Urząd Miejski w Stargardzie przystąpił do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic:  Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Sybiraków (uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Nr XXXI/339/2021 z dnia 28 września 2021 r.). Z projektu wynika, iż może nastąpić zmiana zagospodarowania dla wszystkich działek, na tereny oznaczone symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości powstały w wyniku podziału działki oznaczonej nr 20. Działki położone są w peryferyjnej części miasta przy ulicy Podmiejskiej w Stargardzie. Przedmiotowe działki są niezabudowane, a dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną oznaczoną numerem działki 20/1 (ul. Zofii Stryjeńskiej), która stanowi własność Gminy Miasto Stargard. Działki są niezagospodarowane i nieogrodzone, o kształcie regularnego prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, grunt porośnięty wysoką roślinnością trawiastą. Najbliższe sąsiedztwo tworzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieużytki. W odległości kilkuset metrów przebiega linia kolejowa relacji Szczecin-Poznań. Nieruchomości nie są wyposażone w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operatach szacunkowych stanowiących podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którymi można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 209.

Przetargi odbędą się w Starostwie Powiatowym w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1,
w Sali nr 103, odpowiednio:

dnia 20 września 2023 r. (środa):

1.  działka nr 20/3  obr. 1 m. Stargard – godz. 9.00

2.  działka nr 20/4  obr. 1 m. Stargard – godz. 11.00

3.  działka nr 20/5 obr. 1 m. Stargard – godz. 13.00

dnia 21 września 2023 r. (czwartek):

1.  działka nr 20/7  obr. 1 m. Stargard – godz. 9.00

2.  działka nr 20/8  obr. 1 m. Stargard – godz. 11.00

3.  działka nr 20/10 obr. 1 m. Stargard – godz. 12.30

4.  działka nr 20/11 obr. 1 m. Stargard – godz. 14.00

Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 15 września 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z odpowiednim dopiskiem:

Wadium na działkę nr 20/3  obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/4  obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/5 obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/7 obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/8 obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/10 obr. 1 m. Stargard”

„Wadium na działkę nr 20/11 obr. 1 m. Stargard”

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

     – dowodu wniesienia wadium,

     – w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

     – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 91/48 04 934.

8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Starosta Stargardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej http://bip.powiatstargardzki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 209, tel. 91/48 04 934; e-mail: k.krusinska@powiatstargardzki.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy