Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Stargardzki ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

OGŁOSZENIE

Starosta Stargardzki ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

Stargard, dnia 22.02.2023 r.

NN.II.6845.8-9.4.2023.KD6

STAROSTA STARGARDZKI

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 2 miasta Chociwel, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 379 o powierzchni 0,8093 ha, symbol klasoużytku: ŁIV, ŁV (łąki trwałe), W-ŁIV, WŁV (grunty pod rowami), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00123966/0.
Powierzchnia dzierżawy: 0,7429 ha (wyłączone grunty pod rowami o pow. 0,0664 ha)
Cel dzierżawy: teren pod uprawy rolne
Termin wnoszenia czynszu: do 15-go września każdego roku

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości nr 379 wynosi 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100).
Wysokość wadium wynosi 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć 00/100).

Przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel, przyjętym uchwałą nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 czerwca 2008 r., działka nr 379 położona jest terenie przeznaczonym na cele rolnicze (łąki) oraz w niewielkiej części (około 0,05 ha) na cele zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych oraz łąk. Działka znajduje się w niedalekiej odległości od terenów kolejowych, a w odległości około 130 metrów od jeziora Starzyc. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej własność Gminy Chociwel oznaczonej numerami działki 392 i 383 (ulica Parkowa). Działka oznaczona numerem 379 nie została wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Teren porośnięty wysoką roślinnością trawiastą, charakterystyczną dla terenów podmokłych. Na granicy działki znajdują się pozostałości drewnianego ogrodzenia. Konfiguracja terenu płaska, kształt działki regularny – wielokąt foremny.

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Błotno w gminie Dobrzany. oznaczona numerem ewidencyjnym działki 168/4 o powierzchni 0,5828 ha, symbol klasoużytku RIVa (grunty orne) i PsV (pastwiska), dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00122811/2.

Powierzchnia dzierżawy: 0,5828 ha
Cel dzierżawy: teren pod uprawy rolne
Termin wnoszenia czynszu: do 15-go września każdego roku

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości nr 168/4 wynosi
220,00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia 00/100).
Wysokość wadium wynosi 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć 00/100).

Przeznaczenie nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany, przyjętym uchwałą nr XXVII/220/02 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 07 października 2002 r., działka nr 168/4 położona jest na terenie o dominującej funkcji rolniczej.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych. Dojazd do nieruchomości odbywa się z nieutwardzonej drogi gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobrzany. Działka posiada regularny prostokątny kształt. Teren nieruchomości użytkowany rolniczo. Nieruchomość nie została wyposażona w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Aktualizacja opłat może nastąpić jeden raz w roku w związku ze zmianą Zarządzenia Starosty Stargardzkiego w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy
ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103, w dniu 24 marca (piątek) 2023 r. w godzinach:

 1. działka 379 – godz. 09.30
 2. działka 168/4 – godz. 10.30

Pozostałe warunki przetargu:
1.Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości powinno wpłynąć do dnia 21 marca
2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z odpowiednim dopiskiem:
„Wadium na działkę 379 obr. nr 2 Chociwel”.
„Wadium na działkę 168/4 obr. Błotno gm. Dobrzany”.

 1. Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
  • dowodu wniesienia wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 2. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.
 3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym. Granice nieruchomości będącej przedmiotem umowy przyjmuje się zgodnie
  ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.
 6. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 7. Niepodpisanie umowy dzierżawy skutkować będzie przepadkiem wadium.
 8. Starosta Stargardzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej bip.powiatstargardzki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 205 lub nr 206, tel. 91/48 04 929;
91/48 04 834, e-mail: kkudla@powiatstargardzki.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO