Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Starosta Starogardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Starogardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Stargard, dnia 29.08.2023 r.

NN.II.6840.33.5.2022-2023.KU3

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 156/2 o powierzchni 0,1253 ha, symbol klasoużytku – Ba (tereny przemysłowe) oraz RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Stargard, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SZ1T/00116044/9.

Cena wywoławcza działki nr 156/2 wynosi 72 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące, 00/100). Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium wynosi 7 200,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście, 00/100).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu dot. terenu w rejonie „Parku Przemysłowego” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/380/2005 z dnia 27 września 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 2463 oraz z 2020 r., poz. 1504), zgodnie z którą działka zlokalizowana jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych w planie symbolem 20.P. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, którym jest Śródmieście – Starówka.  

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, oznaczona symbolem klasoużytku
– Ba (tereny przemysłowe) oraz RIVa (grunty orne). Położona jest  na terenie parku przemysłowego przy skrzyżowaniu ulicy Hanzeatyckiej i ulicy Noskowskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty przemysłowe, magazynowe oraz produkcyjne. Kształt nieruchomości wydłużony i nieregularny. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej oznaczonej numerem działki 163
(ul. Noskowskiego). Przez część nieruchomości od strony południowej oraz wzdłuż jej wschodniej granicy przebiega ogrodzenie wykonane z betonowej wylewki oraz paneli ogrodzeniowych osadzonych na metalowych słupkach. Teren płaski utwardzony kostką brukową. Działka użytkowana jako droga dojazdowa do budynków znajdujących się na działce sąsiadującej nr 1201/2. 

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym stanowiącym podstawę do ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, z którym można się zapoznać w siedzibie tut. Starostwa, przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie, pok. nr 204.

Przedmiotowa nieruchomość nie leży w strefie, co do której została podjęta przez Radę Miejską uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegająca prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz nie leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2023 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, w Sali nr 103.

Pozostałe warunki przetargu:

1..Wadium w odpowiedniej, wyżej określonej wysokości musi wpłynąć do dnia 28 września 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 46 1020 4867 0000 1002 0007 9830 z odpowiednim dopiskiem: „Wadium na działkę nr 156/2 obr. 5 m. Stargard”.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

     – dowodu wniesienia wadium,

     – w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

     – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Stargardzkiego.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Granice nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przyjmuje się zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach ewidencji gruntów i budynków.

7. Oględzin nieruchomości należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem
tel. 91/48 04 934.

8. Wylicytowania cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona na konto Starostwa Powiatowego w Stargardzie nr 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293 najpóźniej na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

9. Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

11. Starosta Stargardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej http://bip.powiatstargardzki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 204, tel. 91/48 04 934; e-mail: k.krusinska@powiatstargardzki.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia