Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Starosta Starogardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

OGŁOSZENIE

Starosta Starogardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Stargard, dnia 12.04.2023 r.

NN.II.6840.4-11.2022-2023.KU3

STAROSTA  STARGARDZKI

działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/3 o powierzchni 0,1507 ha, symbol klasoużytku – RV, RVI (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/3 wynosi 146 700,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/4 o powierzchni 0,1672 ha, symbol klasoużytku – RIVa, RV (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/4 wynosi 162 700,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/5 o powierzchni 0,1519 ha, symbol klasoużytku – RIVa, RIVb, RV (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/5 wynosi 147 900,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/7 o powierzchni 0,1608 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/7 wynosi 156 500,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

5) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/8 o powierzchni 0,1523 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/8 wynosi 148 300,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

6) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/10 o powierzchni 0,1313 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/10 wynosi 127 900,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%

7) Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/11 o powierzchni 0,1344 ha, symbol klasoużytku – RIVa (grunty orne), położona w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Stargard.

Cena działki nr 20/11 wynosi 130 900,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset, 00/100). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla przedmiotowych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00006348/6. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości oznaczone numerami: 20/3, 20/4, 20/5, 20/7, 20/8, 20/10, 20/11 położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczący terenów w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej przyjęty uchwałą Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29.08.2006 r., zmienionym uchwałą Nr XI/93/2015 z dnia 29.09.2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102, poz.1898 oraz z 2015 r., poz. 4118), zgodnie z którym przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenach zabudowy usług rzemiosła z mieszkaniami, oznaczonych w planie symbolami:

– 17 UR,M (działki 20/3, 20/4, 20/5),

– 16 UR,M (działki 20/7, 20/8),

– 15 UR,M (działki 20/10, 20/11).

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji, którym jest Śródmieście – Starówka.

Ustalenia miejscowego planu dla terenu o symbolu:

  • 15, 16, 17 UR,M – zabudowa usług rzemieślniczych z funkcją mieszkalną; wysokość zabudowy do 8,5 m, dwie kondygnacje nadziemne (druga w poddaszu); fronty zwrócone do przyległych ulic, dach z kalenicą równoległą do ulicy, dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównej od 35° do 45°; powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki; obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od 8,0 do 10,0 m od przyległych ulic; powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni działki.

Zaopatrzenie w media: wodę, gaz, energię elektryczną i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące oraz projektowane sieci uzbrojenia przebiegające w ulicy Podmiejskiej. 

Uzbrojenie nieruchomości nastąpi po uzgodnieniu i uzyskaniu warunków technicznych od gestorów poszczególnych sieci, które Nabywca nieruchomości pozyska we własnych zakresie i na własny koszt.

Urząd Miejski w Stargardzie przystąpił do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podmiejskiej, Wojciecha Kossaka, Sybiraków (uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Nr XXXI/339/2021 z dnia 28 września 2021 r.). Z projektu wynika, iż może nastąpić zmiana zagospodarowania działek o numerach: 20/3 oraz 20/4, na odpowiednio tereny oznaczone symbolami: 1 U-ZP oraz 12 MNW.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości powstały w wyniku podziału działki oznaczonej nr 20. Działki położone są w peryferyjnej części miasta przy ulicy Podmiejskiej w Stargardzie. Przedmiotowe działki są niezabudowane, a dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną oznaczoną numerem działki 20/1 (ul. Zofii Stryjeńskiej), która stanowi własność Gminy Miasto Stargard. Działki są niezagospodarowane i nieogrodzone, o kształcie regularnego prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, grunt porośnięty wysoką roślinnością trawiastą. Najbliższe sąsiedztwo tworzy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieużytki. W odległości kilkuset metrów przebiega linia kolejowa relacji Szczecin-Poznań. Nieruchomości nie są wyposażone w sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek do Starosty Stargardzkiego w terminie sześciu tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, pok. 209
tel. 91/48 04 934, 91/48 04 834, a zapytania kierować na adres: k.krusinska@powiatstargardzki.eu

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie
na okres od dnia 14 kwietnia 2023 roku do dnia 5 maja 2023 roku

Pełna treść wykazu dostępna jest także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:

bip.powiatstargardzki.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE