Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Świdnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42

OGŁOSZENIE

Starosta Świdnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42 (zabudowana zespołem pałacowo-parkowym) o powierzchni 1.96 ha, obręb Mokrzeszów.

Zbycie dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 425 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności ww. nieruchomości.

Nieruchomość (działki) posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00025338/5, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działki położone są w środkowej części wsi Mokrzeszów, obok asfaltowej drogi krajowej nr 35 wiodącej ze Świebodzic do Świdnicy stanowiącej ich północno-wschodnią granicę.

Działka nr. 853/41 stanowi grunt niezabudowany o regularnym kształcie, położona w zachodniej części nieruchomości, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej oraz terenów rolniczych. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do utwardzonej drogi publicznej. Wzdłuż zachodnie granicy działki przebiega nadziemna sieć energetyczna wraz z posadowionym słupem.

Działka nr 853/42 jest w przeważającej części zagospodarowana znajduje się tam zabytkowy szpital („budynek pałacowy” o powierzchni użytkowej ok. 2200 m², wpisany do rejestru zabytków) przed którym jest utwardzony plac płytami betonowymi i pozostałości po dawnej fontannie. Poza budynkiem głównym na działce znajdują się między innymi: stróżówka, garaże, silosy i budynek wolnostojący. W południowo-wschodniej części znajduje się park zaś zachodnia część jest niezagospodarowania – mocno zakrzewiona. Zabudowana część działki posiada ogrodzenie murowane z cegły i szeroką bramę dwuskrzydłową głównego wejścia, pozostała cześć działki jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym. W pobliżu granic nieruchomości od strony wschodniej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej.

Zgodnie z Uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  wsi Mokrzeszów z wyłączeniem północnego obszaru.. Działka nr. 853/41 znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem B3.U – tereny zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w obszarze o symbolu KD-L – teren dróg publicznych klasy L. Natomiast dz. 853/42 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami B3.U, B4.U oraz B5.U – tereny zabudowy usługowej.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza wynosi – 2.410.000,00 zł

Wadium wynosi – 250.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie w wysokości min. 25.000,00 zł. (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy)

Dodatkowo

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony proporcjonalnie 23% podatek VAT od wartości ustalonej dla niezabudowanej działki nr 853/41, która to wartość stanowi 8,55% wylicytowanej ceny.

Bonifikata

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podmiotowi, który nabędzie przedmiotową nieruchomość przysługuje 50% bonifikata z tytułu wpisu części nieruchomości do rejestru zabytków. Bonifikata zostanie ustalona od ceny nabycia nieruchomości, proporcjonalnie do zakresu przypadającego na wartość budynku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego wartość 70,24% wylicytowanej ceny.

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 02.05.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2023 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 02.05.2022 r. do godz. 14.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.2213).
 • Oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85 00 416

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka nr 853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42 o powierzchni 1.96 ha, obręb Mokrzeszów, sprawa nr WI.6840.1.2023  prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu