Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Starosta Świdnicki ogłasza I rokowania na na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9 o pow. 0,47 ha, obręb Pogorzała.

OGŁOSZENIE

Starosta Świdnicki ogłasza I rokowania na na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9 o pow. 0,47 ha, obręb Pogorzała.

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

    Ogłasza I rokowania na

na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9 o pow. 0,47 ha, obręb Pogorzała.

Zbycie dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 340 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności ww. nieruchomości.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00008560/5, prowadzoną przez
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działka nr 9 zabudowana jest ruinami budynków gospodarczych oraz wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie technicznym nadającym się do rozbiórki lub do kompleksowego remontu. Tereny przyległe uzbrojone są w sieć wodociągową oraz energetyczną, natomiast zbywana działka posiada jedynie przyłącze energetyczne, które nie jest zaznaczone na mapie zasadniczej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Nieruchomość położona jest na terenie posiadającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dz. 9 znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.04.2023 r.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2023 r.

III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 24.07.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 190.200,00 zł.

Zaliczka wynosi – 20.000,00 zł

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 05.09.2023 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona na ich konta niezwłocznie po rokowaniach

Natomiast Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach niewchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia zaliczki, jeżeli do dnia 05.09.2023 r. do godz. 13.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości zaliczki, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku;
 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Nieruchomość w Pogorzale”.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 05.09.2023 r. do godz.13.00 w pok. nr 308 III piętro.

Rokowania odbędą się w dniu 12.09.2023 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym                                 w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Skarbu Państwa.

Staroście Świdnickiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.344 t.j.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.).

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz – Pracownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 8500416

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Robertem Szachniewiczem

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9 o pow. 0,47 ha, obręb Pogorzała., sprawa nr WI.6840.2.2023  prowadzonym w trybie rokowań.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy