Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
STAROSTA  ŚWIDNICKI ogłasza  I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica

OGŁOSZENIE

STAROSTA  ŚWIDNICKI ogłasza  I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica

STAROSTA  ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  I rokowania na

sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka
nr
853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42 (zabudowana zespołem pałacowo-parkowym) o powierzchni 1.96 ha, obręb Mokrzeszów.

Nieruchomość (działki) posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00025338/5, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Działki położone są w środkowej części wsi Mokrzeszów, obok asfaltowej drogi krajowej nr 35 wiodącej ze Świebodzic do Świdnicy stanowiącej ich północno-wschodnią granicę.

Działka nr. 853/41 stanowi grunt niezabudowany o regularnym kształcie, położona w zachodniej części nieruchomości, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy produkcyjnej oraz terenów rolniczych. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do utwardzonej drogi publicznej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega nadziemna sieć energetyczna wraz z posadowionym słupem.

Działka nr 853/42 jest w przeważającej części zagospodarowana, znajduje się tam zabytkowy szpital („budynek pałacowy” o powierzchni użytkowej ok. 2200 m², wpisany do rejestru zabytków) przed którym jest utwardzony płytami betonowymi plac i pozostałości po dawnej fontannie. Poza budynkiem głównym na działce znajdują się między innymi: stróżówka, garaże, silosy i budynek wolnostojący. W południowo-wschodniej części znajduje się park, zaś zachodnia część jest niezagospodarowania – mocno zakrzewiona. Zabudowana część działki posiada ogrodzenie murowane z cegły i szeroką bramę dwuskrzydłową głównego wejścia, pozostała cześć działki jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym. W pobliżu granic nieruchomości od strony wschodniej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej.

Zgodnie z Uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  wsi Mokrzeszów z wyłączeniem północnego obszaru.. Działka nr. 853/41 znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem B3.U – tereny zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w obszarze
o symbolu KD-L – teren dróg publicznych klasy L. Natomiast dz. 853/42 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami B3.U, B4.U oraz B5.U – tereny zabudowy usługowej.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.03.2022 r.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.06.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi – 2.410.000,00 zł

Zaliczka wynosi – 250.000,00 zł

Dodatkowo

Do ceny zostanie doliczony proporcjonalnie 23% podatek VAT od wartości ustalonej dla niezabudowanej działki nr 853/41, która to wartość stanowi 8,55% wylicytowanej ceny.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 01.09.2022 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po rokowaniach.

Bonifikata

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podmiotowi, który nabędzie przedmiotową nieruchomość przysługuje 50% bonifikata z tytułu wpisu części nieruchomości do rejestru zabytków. Bonifikata zostanie ustalona od ceny nabycia nieruchomości, proporcjonalnie do zakresu przypadającego na wartość budynku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego wartość 70,24% wylicytowanej ceny.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia zaliczki, jeżeli do dnia 01.09.2022 r. do godz. 13.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu – §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
 • oryginały w/w tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku;
 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się  w zamkniętej kopercie oznaczonej „I rokowania na sprzedaż nieruchomości w Mokrzeszowie

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 01.09.2022 r. do godz.13.00 w pok. nr 308 III piętro.

Rokowania odbędą się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
 • poniesienie kosztów notarialnych

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Staroście przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Pan Robert Szachniewicz – pracownik Wydziału Gospodarki  nieruchomościami, tel. 74 85-00-416.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie jako działka
nr
853/41 o powierzchni 0,5 ha i działka nr 853/42 (zabudowana zespołem pałacowo-parkowym) o powierzchni 1.96 ha, obręb Mokrzeszów, sprawa nr WI.6840.1.2022  prowadzonym w trybie rokowań.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ