Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Starosta Szamotulski ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Obrzycku

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Obrzycku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 693/21 Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 13 grudnia 2021 r., w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Obrzycku i Zarządzenia Nr 18/2023 Starosty Szamotulskiego, z dnia 23 marca 2023 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w Obrzycku,

Starosta Szamotulski

ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Obrzycku

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r., o godz. 930, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, w budynku B, sala nr 7.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Obrzycku, oznaczona ewidencyjnie jako: jednostka ewidencyjna: 302401_1 Obrzycko – miasto, obręb 0001 Obrzycko, ark. m. 10, działka nr 985/3, o powierzchni 0,0422 ha, zapisana w księdze wieczystej nrPO1A/00006899/9 jako własność Skarbu Państwa.

Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem garażowym, w części ogrodzona, utwardzona płytami betonowymi oraz porośnięta roślinnością trawiastą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren z niewielkim spadkiem w kierunku drogi. Budynek garażowy, parterowy, o powierzchni użytkowej 47,43 m2, składa się z trzech osobnych pomieszczeń do parkowania. Wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80-tych XX w.

Teren nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko (Uchwała Rady Miasta Obrzycko Nr XI/43/2002 z dnia 9 października 2002 r. ze zm.) przedmiotowa działka znajduje się na terenie zainwestowania przemysłowego, znajduje się na niej ujęcie wody.

Działka nie jest objęta uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi: 37 000,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Wadium wynosi: 3 700,00 zł

(słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 28 kwietnia 2022 r, 14 lipca 2022 r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony, trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 października 2022 r., czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się 7 grudnia 2022 r., natomiast piąty przetarg ustny nieograniczony odbył się 27 stycznia 2023 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, w pieniądzu, na rachunek bankowy sprzedającego – Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Dusznikinr 83 9072 0002 2004 0410 7149 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 maja 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Powiatu Szamotulskiego.

Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg – Obrzycko, dz. nr 985/3” oraz dane wpłacającego, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładającego zgodę drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowej – licytacji.

Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium.

Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, oraz że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Starosta Szamotulski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej związanej z nabyciem własności nieruchomości, w tym koszty sądowe oraz podatkowe, ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Starosta Szamotulski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów powstałe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, budynek C, pokoje nr 115 i 113 oraz pod nr tel. 61 29 28 782; 61 29 28 781  w godzinach pracy urzędu.

Starosta Szamotulski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (budynek C, korytarz na I piętrze), w Urzędzie Miasta Obrzycko i w Urzędzie Gminy Obrzycko, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (www.powiat-szamotuly.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl, natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w drukowanej prasie lokalnej.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu


smart

smart

smart
smart

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu