Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski

OGŁOSZENIE

Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski

Włodawa, dnia 23.02.2023 r.

     Starosta Włodawski

WG.6821.2.1.2023.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski, stanowiąca posiadanie Anastazji Jendrzejczyk poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Franciszka Brzozowskiego zezwolenia budowie nowej linii elektroenergetycznej w postaci kablowej  niskiego napięcia.                                                        Z posiadanej dokumentacji wynika, że właścicielka Anastazja Jendrzejczyk  nie żyje oraz po zmarłej nie został uregulowany stan prawny.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7,   I piętro pokój nr 102,  tel.082 5721 580  

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 23.04.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy
ul. Piłsudskiego 24 oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie w Biuletynie Informacji Publicznej – https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl.,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wola Uhruska, celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie gminy na okres 2 miesięcy.  

Z up. Starosty
/-/ mgr inż. Mieczysław Maksymiuk Geodeta Powiatowy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec