Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski

OGŁOSZENIE

Starosta Włodawski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski

Włodawa, dnia 23.02.2023 r.

     Starosta Włodawski

WG.6821.2.1.2023.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków  jako działka nr 352 pow. 0,0709 ha,  obręb Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska, powiat Włodawski, stanowiąca posiadanie Anastazji Jendrzejczyk poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Franciszka Brzozowskiego zezwolenia budowie nowej linii elektroenergetycznej w postaci kablowej  niskiego napięcia.                                                        Z posiadanej dokumentacji wynika, że właścicielka Anastazja Jendrzejczyk  nie żyje oraz po zmarłej nie został uregulowany stan prawny.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7,   I piętro pokój nr 102,  tel.082 5721 580  

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 23.04.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy
ul. Piłsudskiego 24 oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego we Włodawie w Biuletynie Informacji Publicznej – https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl.,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wola Uhruska, celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie gminy na okres 2 miesięcy.  

Z up. Starosty
/-/ mgr inż. Mieczysław Maksymiuk Geodeta Powiatowy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO